Эсеплеген приборланы - хакъсыз

Къабарты-Малкъарда айны ахырына дери кёк отлукъну хайырланнган абонентлеге хакъсыз эсеплеген приборла (счётчикле) саллыкъдыла.

"Газпром газораспределение Нальчик" компанияда айтханларына кёре, бюгюнлюкде республикада алты мингнге жууукъ юйледе бла фатарлада жашагъанла законодательствогъа бузукълукъ этип газны счётчиксиз хайырланадыла. Аны баш сылтауларындан бири уа приборну сатып алыргъа ахчалары болмагъаныды.

- Счётчикни салырча абонент 10 минг сом къоратыргъа керекди. Аны ючюн кёпле аны мажаралмай мардагъа тийишлиликге багъаракъ тёлейдиле. Аны ючюн къолайсызлагъа бу жаны бла болушурча акция ётдюрюледи дейди "Газпром газораспределение Нальчик" компанияны таматасы Залим Вороков.

Анга къатышыр ючюн, хар ким жашагъан жеринде кёк отлукъ бла жалчытхан биригиуню офисине заявка берирге тийишлидиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: