Жамауат инспекторла кемчиликле тапмагъандыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Жер-жерледе не мадар этилгенине жамауат эм башха организацияланы келечилери да кёз-къулакъ боладыла.

Алгъаракъда КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну специалистлери Битеуроссей Халкъ фронтну республикада бёлюмюню келечилери бла бирге Дейское – Тёбен Курп жолну Шимал Осетия Республикагъа жууукъ тёрткилометрлик кесегинде ишлеге жерине барып къарагъандыла. Министерствода айтханларыча, ала ары келгенде, подряд организацияны ишчилери жолгъа асфальт жая тура эдиле.

Хар неге къарап эмда тергеуле этип бошагъанларындан сора ОНФ-ни келечиси Александр Гордиенко: «Реконструкцияны проектине кёре бу объектде бек кёп иш этилирге керекди. Алай кёргенибизча, мында уста специалистле къармашадыла. Тергеуле уа бир тюрлю кемчилик кёргюзтмегендиле», -дегенди.

Министерствода айтханларыча, быллай инспекцияла кезиу-кезиу бардырылгъанлай турлукъдула. Битеу эсгериулеге эс бурулмай къаллыкъ тюйюлдю.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: