Этнотуризм бир-бирге бютюн жууукъ болууну амалы

Жашагъан жерибиз къаллай уллу саугъа болуп тюшгенин бизге иги  ангылагъан да эте болмакъ. Тамашалыкъ табийгъатыбыз кесине кимни да тартады. Республикада туризмни айнытхан  тау  ауузладыла деп таукел айталлыкъбыз. Бюгюнлюкде  тёгерекде къудуретни сакълап, аны, тыш къыралладача тап хайырлана билиу бек магъаналыды. Былайда мен этнотуризмни юсюнден айтама.

Шёндю анга не менме деген къыралда да аслам эс бёлюнеди. Нек дегенде адам улу шёндюгюлю жашаудан бир аз эрикгенча кёрюнеди. Уллу шахарладан адамла таула, черекле болгъан таза табийгъатха къачаргъа итинедиле. Жарым жылны неда жылны къазауатда ишлегенден сора аланы чархлары солуу излейди. Бирле жылы къыраллагъа кетедиле, башхаланы жюреклери уа таулагъа тартадыла. Аллайланы саны уа кюнден-кюннге ёсе барады. Адамла юйюрлери бла келип солууну бек сюедиле. Бизге сейир да болур, алай  тау эллерибизге келгинчи бир-бир сабийле ийнекни, эчкини, къойну кёрген да этмейдиле.

Этнотуризм бла кюрешгенле алыкъа  алай кёп тюйюлдюле, болсада бардыла-юйлерин ынналадан къалгъан халда тутуп, таулуланы аш-суулары, жашау турмушлары бла  туристлени шагъырей этгенле. Аллайладан бири чегемли къыш Жазаланы Индирады. Аны социал  сетьледен биринде аккаунту да барды. Индира Эл- Тюбюнде жашайды эм бу иш бла бек сюйюп кюрешгени эсленеди. Къонакъ сабийчикле аны биргесине локъумла этерге бек сюедиле. Индираны бишлакъ жарашдыргъаны уа абаданлагъа да сейирди. 

Ол юйлерини ичин аммаларыбызны кезиуюндеча сакълаялгъанды: къабыргъалада - кийизле, кюбюрле, ундурукъла. Битеу бу затла уа тыш адамлагъа болмагъанча сейирди. Чегем тарыны табийгъаты уа - неден да тамаша. Къонакъла айланып келирге уа аланы юйню иеси исси хычинле эм локъумла бла сакълайды. 
Таулу тиширыуну хар къонагъы да анга ыразылыкъларын билдирмей кетмейди. Малкъар халкъны келгеннге ариу къарай билгенини, чомартлыгъыны  юсюнден а кёп айтыла келеди. Индира да анга ахшы юлгюдю. Анга къарап, таулада жашагъанланы  быллай тюрлю туризмни айнытыугъа итиниулюклери болургъа керекди деп, мен алай сагъыш этеме

 

Поделиться: