Билим

Окъуучулары аны бюгюн да жюрек ыразылыкълары бла жокълагъанлай турадыла

Устаз усталыкъны сайлап, анга артда кертичилей къалгъанлагъа хурмет этгенлей турлугъунг келеди. Бютюнда, жылдан-жылгъа угъай, кюнден-кюннге окъутууда жангычылыкъланы кёргенлей турсанг.

«Хар студентге энчи амал табаргъа итинеме»

Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетини тыш къыраллы тиллени бёлюмюн бошагъынчы окъуна Тюргельдиланы Зухура гид болуп ишлеп тебирейди. Инструкторланы  алтыайлыкъ курсларын бошап, тыш къыраллы туристлени кавказ таулагъа жюрютеди. Аланы ашыргъаны бла чекленип къалмай, республиканы, аны халкъыны, культурасыны, тарыхыны, адеп-къылыгъыны юсюнден да толу хапар айтады. Алай бла жашлай окъуна республиканы культурасын, туризмни да айнытыугъа юлюшюн къошады.

Бал чибинлени жашаулары

Жаз башында, эрттенликде эртте, кюнню биринчи таякълары тийреде тауланы башларын алтын бет алдыргъандыла. Март айны биринчи кюнлериди. Тёгерекде къар эригенди. Алай, Чегем жанында, эки бир бирлерине ушагъан таулада, къар кюмюшча жылтырайды. Шошлукъну Гестенти сууну тауушу бузады ансы, тёгерекни ырахатлыкъ алгъанды. Жаз келгенликге, бир жерде да кырдык чыгъып кёрюнмейди. Чыпчыкъла да алай кёп учмайдыла, бир жаныуар да къымылдамайды. Бу кезиу кюз артына ушайды.

Жангы классда жангы амаллагъа юйретирикдиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну информациялы технологияла эм экономика институтунда (КИТиЭ), радиоэлектрон  техникагъа ремонт этген специалистлени хазырларча  жангы оборудованиясы бла класс ачылгъанды. 

Радиоэлектрон техникагъа къарау эмда  ремонт этиу жаны бла   комиссияны таматасы Заурбек Тлупов классда юйретирча  он стенд (ишчи жер) орнатылгъанын, ол студентлеге практика жаны бла ахшы къошумчулукъ этеригин да билдиргенди. 

Окъутууну игилендириуню амалларын сюзгендиле

Билим бериу жаны бла салыннган борчланы тамамларгъа себеплик этерик бийик даражалы технологияланы эмда методикаланы, окъутууну тюрлю-тюрлю кемчиликлерин неда жетишимлерин жыл сайын да «Эльбрусская переговорная площадкада» сюзюу энди тёреге айланнганды. Алгъаракълада мында кезиулю регионла аралы форум озгъанды.

Билим алыргъа, къатындагъылагъа болушургъа да талпынады

Окъуу юйлерибизде эрттеден да тохташдырылгъан тёреле, жангычылыкъла да бусагъатдагъы тёлюге сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына толусунлай тюшюнюрге онг бередиле.  Бюгюнлюкде алада тюрлениуле аслам болгъанларына да къарамай, ёсюп келген жашла бла къызла заманны излемине келиширге итинедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Билим