Статьи

Суратлау адабиятха терен тюшюндюрген, эстетика къарамыбызны сезилирча байыкъландыргъан кесамат сёзню устасы

Суратлау адабиятха терен тюшюндюрген, эстетика къарамыбызны

Эки законопроектни - Къырал Думаны къараууна

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда депутатла эки федерал законнга тюзетиулени сюзюп, проектни РФ-ни Къырал Думасыны къараууна бергендиле, бир-бир комитетлени къауумларына тюрлениуле кийиргендиле, республиканы законла чыгъарыу жаны бла болумуну эмда Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни 2015 жылда ишини юслеринден докладлагъа тынгылагъандыла.

Жюз жыл мындан алгъа тюшген метеорит

Къабарты–Малкъарда жашагъанла кеслерине темирни тартхан, чёгюч бла урсанг, жилтинле чачырагъан ташлагъа тюбей тургъанларын билдириучюдюле. 1970 жылда аллайланы бир ненчасына спектрал анализ этип, ала метеоритле болгъанларын билгендиле. Аллайланы бирини юсюнден 1914 жылда чыкъгъан республикалы газетде да жазылады.  

Чыгъармачылыкъ коллективден - къырал даражагъа

Мындан алгъаракъда Москвада Россейде жашагъан халкъланы тепсеулерине къарау болгъанды. Анга «Къарча» сабий ансамбль къатышханды. Биз аны таматасы КъЧР-ни халкъ артисти Ёртенланы Тамара бла ушакъ этебиз.
- Республикабызда башха ансамбльле да бардыла, сизни нек сайлагъандыла?

Тири эмда хунерли жашыбыз

«Заман» газетни багъалы редакциясы! Сизни жумушугъуз къыйын болгъанын ангылай, аллыгъызда баш урабыз. Бу ишигизде уллу жетишимлеге жетигиз! Газетибизде уруннганлагъа ыразылыгъыбызны билдиребиз. Османланы Хыйсаны, Холаланы Марзиятны, Текуланы Хауаны, Жангоразланы Нажабатны, Тикаланы Фатиманы, Габоланы Разиятны, Улбашланы Муратны эм башхаланы жазгъан затларын сюйюп окъуйбуз, сау болсунла!  

Жауун а челекден къуйгъанча жауа эди...

Бизни тёлю сынамагъан не къалды бу дунияда? Сабийлей Уллу Ата журт урушну къыйынлыгъын, душман туугъан жерибизге киргенини зорлугъун, кёчгюнчюлюкню минг тюрлю азабын да кеси башыбыздан ётдюрдюк. Бюгюнлюкде жашау жолубузгъа артха къарай, кёп затны эсибизге тюшюребиз. Игиге, аманнга ангылауубузгъа кёре багъа бичебиз.

Жамауатха, элине, жерине къуллукъ этиуню юлгюсю

Къайсы халкъ да кесини биринчилерин багъалай, хурмет эте биледи. Эллерибизни къурагъанла, школланы ишлетгенле, биринчи китапланы жазгъанла, биринчи врачла, генералла, къайсы бирин айтхын – барысы да жамауатны эсиндедиле, жюрегинде жашайдыла. Сары тюзчюле да алайдыла – унутмайдыла кеслерини ахшы адамларын.

Ол жангылыкълагъа ачыкъ, билимли эм къайгъырыулу оноучу эди

Мызыланы Адрайны жашы Далхат жашаудан кетгенли жыйырма жыл богъанды. Аны урунуу жолу Тырныауузну тау-байыкъландырыучу комбинаты, республикада магъаналы объектлени ишлетген шахталаны къурулушу жаны бла управление бла байламлыды. Предприятияны эмда магъаданчыланы шахарларын айнытыугъа ол жашаууну отуз беш жылын жоралагъанды.

Бюгюннгю сансызлыгъыбыз тюзелмезлик жарсыуубуз болуп къалмасын

Ана тилни халкъны жашауунда магъанасы айтып-айталмазча уллуду. Ол миллетни алтын хазнасыды. Аны ючюн болур, бу затха «Къарачайны» бетлеринде кереклисича орун табылгъанлай, аны бла байламлы ашхылыкъла, жарсыула да жазылгъанлай, сюзюлгенлей турадыла. Артыкъсызда, 2015 жыл Ана тилни жылы болгъаны себепли ол ишге аслам эс бёлюннгенди, кёп ашхы адамны оюму басмаланнганды.

Неден айырылдыкъ, не зат тапдыкъ?

Бу соруугъа билгенимча, ангылагъанымча жууап этейим. Биринчи эм бек башы-деменгили Совет Союзну буздукъ, чачдыкъ. «Совет власть аман эди да», аны да кетердик. Андан а бизге не игилик келди? Кёрмейбиз аны. Хатасын а санап тебиресенг, ахыры боллукъ тюйюлдю.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи