Статьи

Болушлукъ изленеди

Руслан Енамуков ДЦП къыяуу бла туугъанды. Ол Къарачай-Черкесде жашайды, анга бусагъатда жети жыл болады. «Капля Добра» жандауурлукъ фонд эм сабийни анасы къолларындан келгенледен Русланнга багъарча ахча болушлукъ излейдиле.

Жаудан артха турмагъан батыр

Асанланы Хажи-Муратны мени атам Тенгиз иги таный эди. Ол аны бла тюбеше-тюбеше тургъанды. Бир жол былай хапар айтхан эди. Акъ къазакъла Малкъар ауузуна ычхыннган жыл ол Къара-Сууда тирменнге нартюх тартыргъа бара тургъанлай Бабугентге кирген жерде Хажи-Муратха  тюбеп къалгъанды. Аланы араларында не байламлыкъ болгъанын билмейме.

Окъуучула оноу этерге юйренедиле

Быллым элни орта школу окъуучуланы самоуправлениясын айнытыу жаны бла республикалы конкурсда биринчи жерни алгъанды эмда ызы бла битеуроссей эришиуню дипломанты болгъанды. Проектни РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосу бла «Россейни жаш тёлюсюню союзу» деген жамауат организация бардыргъан эдиле.

Къырал программаны толтурууну таукел къолгъа алгъандыла

Бюгюнлюкде «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» деген къырал программа жашауда бардырылады. Май районда да аны чегинде быйылдан башлап тёрт жылны ичинде эллени тап  халгъа келтирирге эмда айнытыргъа умут барды.

Жолланы къыйынлыкълары, кёп кере чыкъгъан къоркъуу халла экспедициягъа энчи татыу къошхандыла

Жангы жылда Къабарты-Малкъарда сейир, жарыкъ байрамла аслам болгъандыла, ала республиканы халкъларына, къонакъларына да кёп зауукълукъ бергендиле.
Аланы бирлерин къураугъа уа мен кесим да къатышханма. Алайды да, бюгюн «Зори Кавказа 2016. В подкове гор» деген тёрели джип-фестивальны юсюнден айтырыкъма.

Палатабызда жатхан жашны аман акъылсыз жангылычы

Чам

Жазыучуланы назмуларын айтхандыла, хапарларын эшитдиргендиле

Республиканы Культура министерствосуну, «Къабарты-Малкъарда Китап сюйгенлени обществосуну», Жазыучуланы союзуну башламчылыкълары бла Чыпчыкъланы Борисни бла Лиуан Губжоковну чыгъармачылыкъларына аталгъан конкурс къуралгъанды. Аны биринчи туру озгъан орта кюн Жашил театрдагъы  адабият салонда болгъанды.

Абаданланы сагъышландыргъан, гитчелени уа къууандыргъан чыгъармала

Бу кюнледе Владикавказда типографияда белгили назмучу, «Нюр» журналны баш редактору Мусукаланы Сакинатны «Ёмюрле жолунда», «Къарылгъачла» деген атла бла назмула, поэмала эмда жомакъла, хапарла китаплары чыкъгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи