Статьи

Бу хата юйюбюзге кирмезча, эшиклерибизни къаты этейик

Бизни къыралыбызда – уллу Россейде – ичгичилик бек ауур проблемаладан бириди. Белгили жазыучу Валентин Распутин аны миллет къыйынлыкъгъа санай эди. Хар тёртюнчю адам ичген этеди деп жаза эди ол. Тау эллени алып къарагъанда, бу аман къылыкъны жокъ этерге амалла бардыла. Хау, керти ийман да жолду таза жашаугъа. Алай атеистлени да бек низамлы, ариу къылыкълылары кёпдюле.

Тазалыкъны, игиликни эмда жан аурутууну кёргюзтюу

12 сентябрьде битеу муслийман дуния исламда эки уллу къууанчладан бирин белгилейди - Къурман байрамны. Ол тазалыкъны, игиликни, кесингден къарыусузгъа жан аурутууну шартыды. Ол бусурманланы Алахха сюймекликге, табыныугъа, дин къарындашлагъа бла эгечлеге хурмет этиуге юйретеди.

«Французлула бизни тансыкълап, къаршы жууукъларынача къарагъандыла»

Бу кюнледе «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль Францияда бардырылгъан Халкъла аралы фольклор фестивальгъа къатышып, махтау, башха къыралланы келечилеринден чакъырыу къагъытла да алып къайтханды. Аны бла байламлы биз коллективни башчысы Энейланы Магомет бла ушакъ этгенбиз.

Бюджетге 500 миллион сом къошаргъа белгиленеди

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда приватизацияны прогноз программасына тюзетиуле кийирилгендиле, социальный сфераны организацияларыны ишлерин тапландырыуну планы къабыл кёрюлгенди эмда пассажирлени жюрютюуню низамына къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Генеалогиябызны мурдорун салгъан алим

Мусукаланы Ибрагимни жашы Ахмат (Александр) 1946 жылда Молдавияда туугъанды. Аны атасы анда къуллукъ эте эди. Ол жашын да, кесича, спортха сюймекликде ёсдюргенди. Озгъан ёмюрню 30-чу жылларында, республикада биринчи футбол команда жыйылгъанда, анда ойнагъан эки таулу жашдан бири эди. Башхасы уа Сотталаны Адилгерий болгъанды.

Пенсияны оноуун иеси кеси этерге тийишлиди

Арт заманда банклада, страховой компаниялада эм башха жерледе да пенсиягъа деп къыралгъа кёчюрюлюп тургъан ахчамы къыралныкъы болмагъан пенсия фондлагъа (НПФ) кёчюрюрге тири чакъырадыла. Бир жол а Россейни Пенсия фондуну келечилерибиз деп юйюме окъуна келгендиле.

Тынгылы ремонт ючюн льготала кимге берилликдиле

Кёп фатарлы журтлагъа тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы жыл бла жарым болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да жерни ёлчемине кёре тергеледи. Бирлеге ол артыкъ ауур кёрюнмей эсе да, къолайсызыракълагъа неда кеслери жашагъан абаданлагъа ол, баям, алай да болмаз. Ма ол себепден кёп болмай бу ишде льготала боллугъу белгиленнгенди.

Кечикген тобагъа къайтыу

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде, Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.
-Сени кёзлеринг бармыды? Не эгечи, къарындашы жокъ, атасы да ёлюп, бир харип. Санга таянчакъ болурча тынгылы юйюр керекди. Сен сайлагъан а неге ушагъан  затды? Анасы, кеси да алыннган тауукълагъа ушайдыла. Унут аны.

«Туугъан жеримде тынгылы мекямла сюерге умутлума»

Бизни бюгюнлюкде Москвада жашагъан фахмулу, ахшы билим алгъан жаш адамларыбыз асламдыла. Жаппуланы Юсюп да аланы санындады. Аны жыр айтыргъа, назму жазаргъа да хунери барды. Чыгъармаларын «Наша молодёжь» деген битеуроссей журналны редактору Пётр Алёшкин жаратып, изданияларында басмалагъан эди. Сабий заманында ауур атлетика бла кюрешип, алчы жерлеге да кёп кере тийишли болгъанды.

«Устаз дайым билимин ёсдюрюп, жангы амалланы излеп турургъа керекди»

Быйыл республиканы Билим бериу, илму эм жаш тёлю министерствосу орус тилден бла адабиятдан устаз Евгения Жугованы къолунда окъугъанланы ЕГЭ-ден билимлери бийик болгъанларын белгилегенди. Ол Нальчикни 29-чу номерли гимназия школунда ишлейди, бийик категориялы педагогду. Окъуу жылны аллында биз, анга тюбеп, Бир къырал экзаменни юсюнден оюмларын соргъанбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи