Статьи

«Барбаросса» план Москвагъа дери оюлгъан эди

1941 жылда 22 июньда, ол а ыйых кюн эди, эрттенликде 4 сагъатда фашист Германия бла аны союзниклери мамырлыкъны юсюнден антны бузуп, къыралыбызгъа къажау уруш ачхандыла.

«Социальный болушлукъ хар адамгъа да энчи, къолайлыгъына кёре тохташдырыллыкъды»

16 июньда Къабарты-Малкъарны Парламенти «КъМР-ни бир-бир законларына тюзетиуле кийириуню юсюнден» республикалы законну къабыл кёргенди. Аны социальный магъаналылыгъын эсге алып, жангы документни энчиликлерин ангылатыр мурат бла Парламентни Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башчысы Хусейн Кажаров бла ушакъ бардыргъанбыз.

Билимли адамла – къыралны тутхучлулугъу

Регионлада бу кюнледе «Единая Россия» политика партияны Новосибирск шахарда бардырылгъан «Билим бериу эм илму – Россейни келир кюню» деген форумуну эмда партияны башчысы Дмитрий Медведевни Иркутск областьда политика организацияны активи бла тюбешиуюню эсеплерин сюзедиле.

«Халкъны саулугъу билимине кёре болады»

Бусагъатда жашауу врачла бла байламлы болмагъан адамны тапхан къыйынды. КъМР-ни саулукъ сакълау министерствосуну жукъгъан ауруулагъа, ВИЧ-ге къажау эм профилактика арасыны врач-инфекционисти Аппайланы Шамиль айтханнга кёре, аурууланы азайтыугъа жол - профилактикады. «Халкъны саулугъу билимине кёре болады», - дегенди Шамиль.

Чамны, кюлкюню юсю бла магъаналы проблемаланы ачыкълай

Не миллетни театры да кесини ишинде башхалагъа ушамагъан, жангы зат табаргъа, аны бла къараучуланы кёллерине жетерге излейди. Келип тургъан заман ол сорууну бютюнда терен этгенди. Нени юсюнден айтыргъа, кёргюзтюрге керекбиз? Бюгюннгю къараучуну сейирсиндирлик, къууандырлыкъ, жарсытырыкъ неди?

Жаш тёлю бла ишлеуде жиберилген кемчиликлени кетериуню юсюнден баргъанды сёз

Алгъаракъда Белгородну кооперация, экономика эм право институтуну Нальчикде филиалында «Жамауатда бюгюннгю уллу магъаналы проблемала: аланы толтуруу амалла» деген ат бла «тёгерек стол» къуралгъанды. Ол жаш тёлюню экстремист биригиулеге кириулерини сылтауларын ачыкълап, аланы болдурмазча амалланы излеуге аталгъанды.

Фахмулу журналист, асыл инсан, ышаннгылы тенг

Мен Къулбайланы Тенгизни жашы Алийни таныгъанлы 50 жылдан артыкъ болады. Анча заманны ичинде борчун толтургъанына, адамлыгъына да, ыспас этгенден башха, аны юсюнде бир тюрлю шарайып тапмагъанма. Къалгъанладан кёп да билип, иги да ишлеп тургъанлай, ол кесине артыкъ даража излемегенди, кёп хакъ сурамагъанды.

«Кюн шахарда» - сейирлик сагъатла

Эрттенликде сагъат тогъуз да болмагъан эди, Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» деген академиясына келгенимде. Арбазында уа жарыкъ ауазла узакъдан окъуна эшитиле эдиле. Къызчыкъла, жашчыкъла да ата-аналары бла бирге къолларында топла, ракеткала тутуп келе эдиле.

Волонтёр къымылдау кюч ала барады, аны къыйматы да ёседи

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини эмда КъМР-ни Жамауат палатасыны жаш тёлю политика, спорт эм патриотизмге юйретиу жаны бла комиссиясы бирге бардыргъан кенгешде республикада волонтёр къымылдауну айнытыуну онглары сюзюлгендиле.

Къужур соруулагъа жууапла излей

«Россия-Культура» телеканалны чыгъармачылыкъ къаууму «Искатели» деген кезиулю бериулерин Къабарты-Малкъарда алдыра турады. Фильмни мурдоруна Виктор эм Мария Котляровланы «Ключи от тайн мира мёртвых. Что искали гитлеровцы в горах Кабардино-Балкарии» эм «Мистический Кавказ. В роли охотников за тайнами «Аненербе» деген китаплары алыннганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи