Статьи

Тепсеулерибиз тёлюден тёлюге ётюп турурча

Заман тюрлене баргъаны бла кёп затыбыз унутулады деген оюм барды. Алай  бюгюнлюкде жаш тёлюбюзню арасында адетибизге, тёребизге да уллу эс бурулгъан юлгюле аз тюйюлдюле. Ала тукъум тарыхларын, кийимлерибизни, тепсеулерибизни магъаналарын билирге итинедиле. Тойлада, къууанчлада да миллет оюулары болгъан кийимлени сыйлы кёредиле.

«Устазлыкъ ишимде мен миллет культурабызгъа таянама»

Башийланы Жансурат педагогика илмуланы кандидатыды, КъМКъУ-ну педагогика институтуну профильле кафедрасыны доцентиди. Устазлыкъ ишден сора да, илму тинтиуле бардырады: Къабарты-Малкъарда башланнган школда не тюрлениуле болгъанын сюзеди. Бюгюн аны блады ушагъыбыз.
- Жансурат Дугуевна, арт жыллада башланнган школда не башламчылыкъны энчи белгилерик эдигиз?

Жашау кертиликни суратлай, уллу махтау тапханды

РСФСР-ни халкъ артисти, театрны эм кинону актёру, кинорежиссёр, сценарист, къырал эм политика къуллукъчу, Москваны шахар думасыны орунбасары Николай Губенко бу кюнледе кесини 75-жыллыкъ юбилейин белгилейди.

Керексиз кёлкъалды - къаугъаны башы

Адам улуну жарашыулу, мамыр жашаргъа, бир бирни багъаларгъа, кёллерин алыргъа къоймагъан ненча тюрлю сылтау, чурум табылады ахлуланы араларында. Мен акъыл этгенден, аладан бири - болмачы затны юсю бла бир бирге кёлкъалды болууду. Ол адамланыорталарында сууукълукъ туудурады, аурумагъан башларына чып тюшюреди.

Урунургъа, сермеширге да таукеллендирген музыка жазгъанды

Уллу Ата журт уруш башланнган 1941 жылны август айында, къазауатдан къачып, бизни республикагъа оналты мингден артыкъ адам келген эди. Ол санда Ленинград шахардан физкультура институтну, тыш къыраллы тиллени институтуну адамлары, заводланы ишчилери, Москвадан Художестволу академияны, Гитче театрны артистлери, жазыучула, композиторла, культураны башха къуллукъчулары да.

Эсде къаллыкъ тюбешиуле, сейирлик проектле, хайырлы дерсле

«Машук-2016» жаш тёлю форумну биринчи смени сау ыйыкъ баргъанды, анга 1300 жаш бла къыз къатышханды. Ала атлары кенг белгили адамла бла тюбешгендиле, тренингле бардыргъандыла, проектлерин къоруулагъандыла, къонакъланы, башха форумчуланы да республикаларыны маданиятлары, тарыхлары, адет-тёрелери бла шагъырейлендиргендиле.

Аналыкъ капиталны бир кесегин алыргъа излегенле асламдыла

РФ-ни Пенсия фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде республикада 338 юйюр аналыкъ капиталдан бир кере берилген ахчаны (25 минг) алгъандыла.

Кадастр багъаны тохташдырыуда ачыкълыкъны жалчытыргъа

КъМР-де Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев республикада жеринден тепдирилмеген ырысхыны къырал кадастр багъасын тохташдыргъанда система проблемаланы кетериу жаны бла бир къауум башламчылыкъны тамамлайды.
- Юрий Сафарбиевич, бу иш не сылтау бла къуралгъанды?

Насыплары кесилгенле

Кёчгюнчюлюкден къайтып келип, Жюнюс бла юй бийчеси Сакинат - сегиз сабийни ата-анасы - туугъан эллеринде жангы журт салдыла. Эркегырыу колхозда къойчу болду, бийчеси уа юйде сабийле ёсдюреди. Аны саулугъу жокъду, къарыусузду, ол себепден болур, тамата къызы Лейла, жыл саны жетмесе да, къолу къайсы жумушха да жараша, анасына болушады.

Эм уллу хорламлары - алдадыла

Тырныаууздан Башийланы Махмут 2009 жылда июль ингирни кёпге дери унутурукъ болмаз. Ол Сербияда Европаны биринчилигинде жетишимли тутушханындан сора  Нальчикни аэропортунда аны Элбрус районну власть органлары, нёгерлери,  ахлулары эм башхала да ашыгъып сакълай эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи