Статьи

Ачытыу, чамланыу, эрлик, ийнаныу тюртгендиле аны къаламын

Дунияда адам улу сынамагъан, ол тёзмеген къыйынлыкъ, ачылыкъ жокъду, дейдиле. Аланы бирлери табийгъатны кюйсюз кючю бла, башхалары уа бир-бирлени чексиз огъурсузлукълары, къара ниетлери бла келедиле. Адамны кеси башына тюшген палахла бара баргъанда унутулгъан да этедиле. Алай, бурун заманладан айтыла келгенича, бичакъ жара сау болса да, жюрекге тюшген жара сау болмайды.

Ажашхан къагъыт

Къыркъ экинчи жыл. Кюз арты. Октябрьны ортасы. Кюнле уа чууакъдыла, башха болмай, жайдача. Герпегежде колхозну парторганизациясыны секретары Догучаланы Локъманнга башындан жууаплы ишни буюргъандыла: колхозну малларын таулагъа сюрюрге. Гитлерчи  аскерле жетип келе эдиле.

Жюрекге терен тюшген такъыйкъала

Алгъаракъда Нальчикни «Эльбрус» издательствосунда «Хорлатмаз адам эси. Эсгериуле бла суратлау чыгъармала» деген китап дуния жарыгъын кёргенди. Биз аны юсюнден газетибизде толу хапар да билдирген эдик. Ол малкъар халкъ Ата журтундан зор бла кёчюрюлюп, Кавказгъа термиле жоюлгъан, киши жерини ачылыгъын сынагъан адамларыбызгъа эсгертмеди дерге эркинбиз.

Балала къошулмагъан жылла

Кёчгюнчюлюкден бери не кёп заман озгъан эсе да, не кёп айтылгъан эсе да, жангыдан-жангы затла эшите турабыз. Былтыр биз, бир талай адам болуп, Тырныаууз шахарны школларындан бирине сабийле бла тюбешиуге барабыз. Ол Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне жораланып эди. Анга уа абадан тёлюден да бир-эки тиширыуну чакъырадыла.

Барыбызгъа да кёл бергенди, болушханды, къыйын болумладан къутхаргъанды

Анахаланы Адамны жашы Назир Уллу Ата журт урушну къыйынлыгъын бек алгъа сынагъанладан бири эди. Фашистле, дунияны къан ырхыгъа алдырып, советлени къыралына чапханда, Назир Нальчикде медучилищени бошап, ишлеп башлагъанлай, кеси  ыразылыгъы бла урушха кетгенди.

Огъурлу, чыдамлы, жигер таулу анала

Халкъыбызны кёчюргенде, биринчи эм къыйын жыллада къартланы бла акъылбалыкъ болмагъан сабийлени къатларында жаланда анала болгъандыла. Эр кишиле фронтда  эдиле. Къарыусузларыбызны къоруулагъанла, жилягъанларыбызны жапсаргъанла, кече-кюн да тохтамай ишлегенле анала эдиле.

Барып тохтагъан законсузлукъ бла зулмучулукъ

1944 жылда 20 февральда СССР-ни ич ишлерини наркому Л. Берия Грозный шахаргъа чеченлилени бла ингушлуланы кёчюрюу жаны бла «Чечевица» деген операциягъа кеси башчылыкъ этер ючюн келгенди.

Турист-рекреация жерледе къоркъуусузлукъну жалчытыугъа - энчи къайгъырыулукъ

Тюнене РФ-ни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Сергей Меликов эмда округну субъектлерини башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Жыйылыуда эки вопросха къаралгъанды: Кавказда турист-рекреация комплексини объектлеринде жамауат тынчлыкъны сакълау эмда аш-азыкъ къоркъуусузлукъну жалчытыу.

Ана тилде шатык сёлешгендиле, таурухланы айтхандыла, халкъ жырланы жырлагъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы маданият ара Ана тилни халкъла аралы кюнюне жоралап конкурс къурагъанды. Анга Бызынгы элни орта школуну «Алтын чолпу», Тырныаууз шахарда 3-чю номерли окъуу юйден «Нартланы туудукълары» эмда Нальчикде 1-чи номерли гимназияны «Беш да Тау эл» деген командаланы санына кирген тогъузунчу-онбиринчи классланы окъуучулары къатышхандыла.

«Жангы тёлюден уллу жетишимле сакълайбыз»

Элбрус районда спорт къалай айныгъаныны, озгъан жыл къаллай эсепле бла къууандыргъаныны юсюнденди бизни Физкультура эм спорт комитетни башчысы Жаппуланы Магомет бла ушагъыбыз.
- Магомет, бюгюнлюкде районда спорт иги айныгъанды дерге боллукъмуду?

Страницы

Подписка на RSS - Статьи