Статьи

Мамашланы къара тюлкюлери

Мамашлары Чегем тарында Къардан сууну жагъасында къуралгъан, бюгюнлюкде тюп болуп, оюлуп, чачылып тургъан Думалада жашагъандыла. Къаяла къоюнунда орналгъан, эл ташладан къаланнган хуналары, журтлары. Юйлерини къабыргъалары тытыр бла сюртюлюп. Къышлыкълары, жайлыкълары, сууу да болгъан монг жер.

Тюрлю-тюрлю амалланы хайырланып, патриотланы ёсдюредиле

Бу кюнледе Гражданланы (жаш тёлюню) патриот ниетде юйретиуню эмда аскер къуллукъгъа хазырлауну республикалы арасыны советини жыйылыуу болгъанды. Анда 2015 жылда этилгенни эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа борчла салыннгандыла.

«Акъыл юйретиулерибиз бла саусузлагъа ийнаныу эм жарыкъ умутла туудурургъа кюрешебиз»

Медицина илмуланы доктору Теммоланы Лейланы республикадан тышында да кёпле биледиле. Ол Нальчикде сабий клиника больницаны-онкология «Дом ребёнка» специализацияланнган учрежденияны уа – реабилитация бёлюмюню консультантыды. КъМКъУ-ну Сабий ауруула, акушерство эм гинекология кафедрасыны профессоруду.

Юрий Коков: Къыралда бек иги араланы санына кирирге борчлубуз

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Долинскде «Радуга» сабий социальный-реабилитация арада халны кёре баргъанды. Анга анда КъМР-ни урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный айнытыу министри Тюбейланы Альберт, араны директору Юрий Махов, баш врачы, медицина илмуланы кандидаты Борис Хацуков, башха ишлегенле да тюбегендиле.

Бокс В Верхней Балкарии функционируют две секции по боксу.

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы Башчысы Юрий Коков Жамауат палатаны жангы къаууму бла тюбешиу бардыргъанды. Анга Парламентни депутатлары, Правительствону членлери, районланы бла шахарланы администрацияларыны келечилери да къатышхандыла.  

Жулдузну юч насыплы кюню

Таурух

«Белое солнце пустыни» кинода Верещагинни керти юлгюсю болгъанды

Тамаша бирге ушау

Болушлукъ изленеди

Руслан Енамуков ДЦП къыяуу бла туугъанды. Ол Къарачай-Черкесде жашайды, анга бусагъатда жети жыл болады. «Капля Добра» жандауурлукъ фонд эм сабийни анасы къолларындан келгенледен Русланнга багъарча ахча болушлукъ излейдиле.

Жаудан артха турмагъан батыр

Асанланы Хажи-Муратны мени атам Тенгиз иги таный эди. Ол аны бла тюбеше-тюбеше тургъанды. Бир жол былай хапар айтхан эди. Акъ къазакъла Малкъар ауузуна ычхыннган жыл ол Къара-Сууда тирменнге нартюх тартыргъа бара тургъанлай Бабугентге кирген жерде Хажи-Муратха  тюбеп къалгъанды. Аланы араларында не байламлыкъ болгъанын билмейме.

Окъуучула оноу этерге юйренедиле

Быллым элни орта школу окъуучуланы самоуправлениясын айнытыу жаны бла республикалы конкурсда биринчи жерни алгъанды эмда ызы бла битеуроссей эришиуню дипломанты болгъанды. Проектни РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосу бла «Россейни жаш тёлюсюню союзу» деген жамауат организация бардыргъан эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи