Статьи

Алчы къызыбызны кезиулю хорламы

Алгъаракълада Кёнделенни 2-чи номерли орта школуну окъуучусу Доттуланы Алина «Наследники Юрия Гагарина» деген Битеуроссей эришиуде ючюнчю жерге тийишли болгъанды. Алинаны «Звезда на небосклоне Кавказа» деген тинтиу иши белгили  академик Энейланы Тимургъа жораланнганды.

Кесинги тап жюрютсенг, къайда да ариу кёредиле

Жашау тюрлене баргъаны бла, кёплеге туугъан жерлеринден кетип, ара шахарлада  жашаргъа тюшеди. Сабий заманындан бери Москвада окъуп тургъан Жарашууланы Алина бюгюн редакциябызны къонагъыды.

Тау застава жукъламайды, сакъды

1918 жылда 28 майда жангы совет къыралны чеклерин къорууларгъа жууаплы энчи структура къуралгъанды. Андан бери озгъан 98 жылны ичинде чекчиле кеслерини борчларын кечеди-кюндю, къызыуду-сууукъду деп къарамай толтурадыла, къар аулакълада, исси къумлу жерледе, тайгада, океанлада эм таулада  Россейни къоркъуусузлугъун жалчытадыла.

«Жашил форманы сайлагъаныма сокъуранмайма»

СССР чачылгъандан сора Россейни къырал чеги Къабарты-Малкъаргъа жетгенди. Аны узунлугъу 196 километрден кёпдю, асламында ол таула бла тартылгъанды. Заставаланы къуралгъанлары да элчилени жашауларына себеплик этмей къоймагъанды: тау жерледе жолла салыннгандыла, ток ызла кючлендирилгендиле, башха жумушла толтуруладыла.

Чыгъармалары жюрекни къозгъайдыла, жарсытадыла, къууандырадыла - сансыз а этмейдиле

Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Абхазияны да халкъ жазыучусу Исхакъ Машбаш бюгюн 85-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Ол кеси да Краснодар крайда Шхашефиж (энди Урупский) деген элде туугъанды. Аны атасы-анасы жерчилик бла кюрешген адамла эдиле. Машбаш деген тукъум атха кёчген сёзню магъанасы «кёп сепген» деп алайды. Исхакъны атасы Шумаф жашчыкъгъа юч жыл болгъанда дуниясын алышады.

Жыл сайын алама, сюйюп да окъуйма

Манга 96 жыл болады. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан бери «Заман» газетни жаздырмай къойгъанма деп билмейме. Заман тюрлене баргъаныча, бизни ана тилибизде чыкъгъан басма орган да, анда жазылгъан материалла да тюрленнгендиле. Анда ишлеген журналистле да заманны излемине кёре жазадыла.

Билим бериу бла чекленмей, адеп-къылыкъгъа да юйретирге

Искусстволаны Шимал–Кавказ къырал институтунда, преподавательле, студентле да къатышып, КъМР-ни Парламентини Культура, граждан обществону айнытыу эмда асламлы информация органла жаны бла комитетини жыйылыуу болгъанды. Анда билим бериу бла маданият бир бирлери бла къалай байламлы болгъанлары, юйретиу системаны проблемалары тинтилгендиле.

Гуманитар-техника академияны бошагъанла ишсиз турмайдыла

Дагъыстанны Гуманитар-техника академиясыны Нальчикде филиалы ачылгъанлы быйыл беш жыл толады. Бир айдан ол кесини биринчи студентлерине къырал даражалы дипломланы къууанчлы халда берликди. Аланы аллыкъла уа республиканы хар къалайындан да келип окъугъан эллиден артыкъ боладыла.

Дуния тенгизинде билимни бла маданиятны айрыкамлары

Россей Федерацияда Библиотекада ишлегенлени кюню 1995 жылдан бери белгиленеди. Бу чакъ а бошдан сайланмагъанды. Нек дегенде 1795 жылда 27 майда Екатерина II хар адамны да хайырланыргъа онгу болурча «Император китапхана» ишлетирге деген буйрукъгъа къол салгъан эди.

Огъурлу, таза ниетли тенгим

Малкъар жазыучуланы бла поэтлени тамата тёлюсю билим бериусюз эм культурасыз  таулу халкъ къарангылыкъда, битеудуния тарыхдан тышында къалып къаллыгъын толу ангылагъанды. Аны себепли ала барысы да уллу иш кёллюлюклери бла уруннгандыла эм битеулю маданият алгъа баргъан кезиуде бизни миллетибиз да анга къошулурча къыйын салгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи