Сейир табийгъатыбызны, жаныуарла дуниясыны эмда уучулукъда жаратылгъан къарындашлыкъны юслеринден

«Орта Кавказны тауларында бла агъачларында болгъан сейир ишле» деген аты бла бу кюнледе Залийханланы Михаилны жангы китабы чыкъгъанды. Ол уллу формат бла саугъа халда жарашдырылгъанды, аны 504 бети барды. Минг тиражлы китап тюрлю-тюрлю бояулу суратладан толуду, экинчи тышы – алтын харфла бла жазылып, тасмачыгъы да барды.

Аны аннотациясында былай жазылыпды: «Залийханланы Чокканы жашы Михаил быйыл 22 июньда 80-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Ол гляциология, геофизика, биология, къарны физикасын бла чыранланы, ырхыланы бла башха гидрометеорология болумланы тинтиу эм табийгъатны къоруулау жаны бла этген ишлери, кёпжыллыкъ саясат-жамауат жумушлары ючюн уллу ыспасха тийишли болгъанды. Социалист Урунууну Жигити, Россейни Илмула академиясыны академиги, СССР-ни бла РФ-ни Къырал саугъаларыны лауреаты, Къабарты-Малкъарны, Дагъыстанны, Чечен-Ингуш Республиканы,  Шимал  Осетия-Аланияны сыйлы илму къуллукъчусу – ма быладыла аны, аз айтханда, махтаулу саугъалары бла даражалары.

 Кёп затха жетишгенди ол. Халкъына, Ата журтуна атап кёп ахшы ишле этгенди. Аны келген жолун билирге, андан юлгю алыргъа тийишлиди. Бютюнда ёсе келген тёлюге.

Залийхан улу дунияны жюз бла жарым чакълы къыралында болгъанды. Аны кёргени, айтыры да кёпдю. Кесини эсгериулерин ол тематика жаны бла бёлюп жазгъанды. Бу биз хапарын айтхан биринчи томуна уучу хапарлары киргендиле. Уугъа уа ол къабанлагъа бла кийиклеге жюрюгенди.  

Ол мында жазгъан затла жомакъ не таурух тюйюлдюле, ала керти да болгъандыла жашауда. Ала алай сейирдиле, окъуучугъа бир къаууму болгъан ишлеча кёрюнмезге да болурла. Болсада кертини жазады автор, уучу нёгерлерини белгили атларын, тукъумларын да сагъынып. Бу китап аны къолуна алгъанны сейир табийгъатыбыз бла, жаныуарла дуниясы бла эм уучулукъда жаратылгъан къарындашлыкъ бла шагъырей этерикди.

Залийханланы Михаилны энди чыгъарыкъ китапларында уа (ала тёрт  боллукъдула)  окъуучу аны саясат ишлерини, анда уруш баргъанда Афганистанда болгъаныны, экология проблемаланы эм бу уллу адамны жашауунда тюбеген сейир затланы юслеринден билликди.

Залийханланы Чокканы жашы Михаил битеу дуниягъа белгили алим, малкъар халкъны, Къабарты-Малкъарны да атларын махтау бла айтдыргъан сейир адамыбызды.

Кертиланы Сакинат.
Поделиться: