Университетни анимация студиясы грантха тийишли болгъанды

Культураны бла искусствону жаш тёлю ишчилерини «Таврида-АРТ» форуму эм Росмолодёжь федерал агентство кезиулю сменни – кинону бла анимацияны антишколасыны – эсеплерин чыгъаргъандыла. Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни анимация студиясыны таматасы Булат Бербековну «ADIN.PRO анимацию»проекти грант конкурсну  финалына чыгъып 454 000 сом  себеплик алгъанды. Аны юсюнден бизге КъМКъУ-ну пресс-службасы билдиргенди

Медиа-искусствону сменасы 5 августдан 11 августха дери Кърымда Капсель бухтада бардырылгъанды.  Къаты чыгъармачылыкъ сайлауланы ётген алтмышдан артыкъ жаш актёр, режиссёр, сценарист, оператор, продюсер, суратчы-аниматор тематикалы юйретиу программалагъа, мастер-класслагъа, проект сессиялагъа къатышхандыла.

«Кинону бла анимацияны антишколасына къошулгъанла бюгюннгю киноиндрустрияны къурагъанладыла. Ала усталыкъларында энчи жетишимлеге жетгендиле, атларын айтдыргъандыла, ишлери ючюн саугъалары да барды. Аны себепли биз аниматорлагъа, актёрлагъа, режиссёрлагъа, операторлагъа, продюссерлеге, сценаристлеге – битеу ызлагъа – башха-башха программала жарашдыргъанбыз. Бирде ала бирлешген сессиялада тюбешгендиле, алай асламысында  хар ыз кесини слотларында  ишлегенди», - деп чертгенди сменаны куратору Ольга Маркелчева.

Сменаны наставниклери Россей Федерацияны  маданият министри Ольга Любимова, театрны бла кинону актрисалары Екатерина Шпица, Дарья Мельникова, Виктория Мирошниченко, актёрла Виктор Добранравов, Евгений Ткачук, режиссёр Карен Шахназаров, кинорежиссёр Алексей Учитель эм башхала болгъандыла. Ала жаш адамлагъа  бусагъатдагъы киноиндрустрияда сынамларыны юсюнден айтхандыла.

Быйылгъы сменада аслам эс  практикагъа бурулгъанды. Форумну сюзгенле  къатышханланы портфолиоларына къарагъандыла,  проект кейслерин тинтгендиле, ишни юсюнде  усталыкъ эсгертиулерин алагъа билдиргендиле. Андан сора проектле  жюрини сюзюуюне берилгендиле. Эсепде Росмолодёжьну грант себеплигин 15 проект алгъанды:

Булат Бербеков – КъМКъУ-ну «ADIN» анимация студиясыны таматасы «ADIN.PRO анимацию» проектин кёргюзтгенди. Ол къараучуланы россей анимациягъа эслерин бурургъа эм аны даражасын кётюрюрге жораланнган проектди.

Москва областьдан Галина Гагаринская Сергей Кампону  романына кёре «Мейер» деген кёп сериялы суратлау фильмни пилотлу сериясын алдырлыкъды. Интернет халлы сериал Россейни театр хазнасыны магъаналылыгъыны темасын кётюрлюкдю.

Татарстандан Регина Гареева Юнескону маданият хазнасына къошулгъан объектлеге «Айда в Татарстан» деген жаш тёлю блог-турну юсюнден хапарлагъанды.

Челябинск областьдан Никита Голощапов YouTube ресурслада Z тёлюню  юсюнден къысха метражлы документли фильмлени циклын къураргъа излейди.

Нижнегород областьдан Ольга Горбатовская «Сени тарыхынг»  проектин кёргюзтгенди, анда стендап жанрда тынгылаучулагъа Россейни тарыхыны юсюнден лекцияла окъурукъдула.

КъМКъУ-ну право, экономика эм финансла институтуну выпускниги  Марат Мастафов «Тёрели адыг чыгъармачылыкъны, къол усталыкъланы сакълау»  проектин къурагъанды, аны мураты ол затланы  юч документли-прикладной фильмлени болушлугъу бла сакълауду, ала жегенлени эшиуге, музыка инструментлени жарашдырыугъа,  алтын усталыкъгъа эм гюрбежичиликге аталгъанла боллукъдула. Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Адыгеяда фильмлени кёргюзтюр умутлуду.  Андан сора да, ол жаш тёлюню эсин миллет маданиятха, усталаны къол ишлерине бурургъа чакъырлыкъды.

Москвадан Анна Мелкумова кесини командасы бла бирге  Вячеслав Кондратьевни повестине кёре «Сашка. Солдатны дневниги» деген къысхаметражлы фильмни алдырлыкъды.

Ямало-Ненецкий автоном округдан Анастасия Прудаева  Тарко-Сале шахарда биринчи малданият-жарыкъландырыу «Мадей» атлы кезиуню къурарыкъды. Ол шахарда жаш тёлюге маданият программа жокъду. «Мадей» кесини мастер-класслары, лекциялары, шёндюгю искусствону кёрмючлери бла бу жарсыуну кетериуге себеплик этерикди.

Тюмен областьдан Анна Румянцева эркинликлерин сыйырыучу жерледен бошланнган тиширыуланы юсюнден  «*#звёздочкарешётка: 5 лет спустя» деген документли фильмни алдырлыкъды.

Томск областьдан Артём Сагеев «Соц.сети» киноальманахны хазырлайды. Аны мурдоруна  «Кинопроект CAST» социал проект салыннганды, ол киноиндустрияда регионладан жаш тёлю келечилеге болушлукъ этерге бурулады.

Москва областьдан Анна Сафина  Леонид Шварцманнга эм саулай да совет анимациягъа жораланнган «ЛеляЛенд» арт-фестивальны бардырлыкъды.  Фестивальда билим бериу программа боллукъду, ол жаш тёлюню сейирин ата журтлу анимациягъа бурургъа   чакъырлыкъды.

Шимал Осетиядан Ахсар Тибилов киношкола ачаргъа излейди. Анда жаш адамла  кинаматографияны мурдорларына тюшюннгенден сора да, авторлу къысха метражлы социал фильмле алдыраллыкъдыла.

Дарья Черепанова «Мени арбазымдан Жигитле» деген жарыкъландырыу концертлени сериясын хазырлайды, Хакасия Республикадан Совет Союзну Жигитлерини юсюнден эсгериу акцияча. Концертле Абаканны бла Черногорскну ветеранла жашагъан арбазларында бардырыллыкъдыла.

Татьяна Черногузова «Юха» деген fashion-фильмни алдырлыкъды, ол татар жомакъланы эм мифлени сюжетлерине кёре боллукъду. Къараучула татар миллет мода бла да шагъырейленирикдиле.

Алтай крайдан Юлия Шелегеда «Кюмюш КУБ» деген энчи жанрны  биринчи краевой фестивалын къурайды. Жыйылыуланы программасына цирк выступленияла, энчи чыгъармачылыкъ башламчылыкълары болгъан автор номерле  кирликдиле.

Булат Бербековну «ADIN.PRO анимацию» проекти  Къабарты-Малкъар Республикада анимация даражаны кётюрюуге эм КъМКъУ-да окъугъанланы толуметражлы анимация фильмни  салдырыргъа юйретген  сынам сессиягъа къошулурча амалланы тапдырыугъа бурулупду. КъМР-де  ол ызда профессионал халда жаланда «ADIN» студия кюрешеди. Ол анимацияны битеуроссей эм европалы излемлерине келиширге итинип бардырады ишин. «ADIN.PRO анимацию» проектни чегинде окъутуу дерсле КъМКъУ-да сентябрьде башланырыкъдыла. Алайды да хар сейири болгъан, Инстаграмда «ADIN.Family» дегенн страницаны табып,курсха жазылыргъа онг табарыкъды.

Жангуразланы Нажабат хазырлагъанды.
Поделиться: