Уста от ёчюлтюучюле - фахмулу жырчыла

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле.  Анга  Къабарты-Малкъарда  УФСИН-ден 3-чю тюзетиучю колонияны от ёчюлтюучю бёлюмюнде къуллукъ этген Газаланы Руслан бла Жантуудуланы Алим къатышхандыла. Ала, «Эстрадалы жыр» деген номинацияда Инна Кажешеваны сёзлерине  Билял Каширгов жарашдыргъан «Зовут меня в Балкарию» деген жырны  айтып, экинчи даражалы лауреатла болгъандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан. 

Концертде жырлап бошагъандан сора уа, таулу жашла  къараучуланы, чыгъармачы коллективлени да  Малкъаргъа чакъыргъандыла. «Бизни республиканы бек ариу жерлери бардыла, ол санда Европаны  бек бийик тауу Элбрус, аламат Чирик кёлле, сейирлик Чегем чучхурла, тамашагъа къалдыргъан тарла... Келигиз  къонакъгъа, бизни адамларыбыз  къонакъбайлыкълары бла айтылгъандыла, кимге да къучакъларын кенг жайып, жарыкъ тюбейдиле»,- дегендиле.

Омскда гала-концертге уа жер-жерли органлада къуллукъ этгенлени фахмулу келечилерини бек иги номерлери киргендиле:  сахна оюнла, тепсеуле, жырла,  назмула, цирк эмда балет окъуна. 

- Быллай фестивальланы магъаналары бек уллуду, ала коллективлени бирикдиредиле, ФСИН-де къуллукъ этгенлеге хунерликлерин кёргюзтюрге онг бередиле. Биз аллай аламат тёрелени дурус кёребиз, аланы андан ары айнытырыкъбыз, - деп белгилегендиле конкурсну къурагъанла.

Холаланы Марзият.
Поделиться: