Жангы классда жангы амаллагъа юйретирикдиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну информациялы технологияла эм экономика институтунда (КИТиЭ), радиоэлектрон  техникагъа ремонт этген специалистлени хазырларча  жангы оборудованиясы бла класс ачылгъанды. 

Радиоэлектрон техникагъа къарау эмда  ремонт этиу жаны бла   комиссияны таматасы Заурбек Тлупов классда юйретирча  он стенд (ишчи жер) орнатылгъанын, ол студентлеге практика жаны бла ахшы къошумчулукъ этеригин да билдиргенди. 

-  Стендле  бийик  качестволудула эмда битеу  керекли зат бла да жалчытылыныпдыла. Алагъа къоркъуусузлукъну техникасыны юсюнден юйретген программа да къошакъ халда киреди.  Бу бийик технологиялы комплектлени биринчи къауумуду. Жууукъ заманда энтта да  беш тюрлю  комплект алынырыкъды, - дегенди  Заурбек Аликович. 

Белгилисича, ырысхы-техника  - ол билим бериуню  магъаналы кесеклеринден бириди. Ансыз юйретиу ишни жетишимли бардырырча  тюйюлдю.  Андан сора да, аны хайыры бла   къошакъ халда билим берирге, чыгъармачылыкъ, маданият эмда башха  ишлени ётдюрюрге онг табылады. Ол жаны бла колледжде къаллай иш  этилгенини  юсюнден аны таматасы Фатимат  Нахушева билдиргенди. 

Ол айтханнга кёре, 2018-2019 жыллада окъуу учрежденияда мюлк-техника мурдорну жангыртырча уллу иш бардырылгъанды. Ол санда   ичинде тынгылы ремонт этилгенди, «Доступная среда» программагъа келиширча мадарла къуралгъандыла,  оборудование  да ФГОС-ны излемлерине кёре алынады. «Биз  студентлеге   усталыкъларыны юсюнден толу  хапар  билдирирге, сынамларын ёсдюрюрге  кюрешебиз», - деп чертгенди Фатима Беталовна. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: