Жангы адаптив къауум ачылгъанды

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

 

«Энчи сабий» социал-билим бериу проектни сынамыны юсюнден  араны таматасы Моллаланы Зарета эм 1-чи номерли лицейни башчысы Мухамед Лихов айтхандыла. Ала бу магъаналы ишге къатышхан хар адамгъа энчи ыразылыкъларын билдиргендиле. Саулукъларында чекленнген онглары болгъан  сабийлени юйретиуге бла окъутуугъа къошумчулукъ этгенлени къыйынларын белгилегенди сёзюнде Элбрус районну администрациясыны таматасы Залийханланы Къаншаубий.

 

Къауумну къурагъанда быллай аурууладан къыйналгъан сабийлени жашаугъа келишдирирча энчи онгланы барысы да эсге алыннгандыла. Отоула  ишни айырып-айырып бардырырча бёлюмлеге  бёлюннгендиле – окъутуу, оюн, тебиу, сенсор эм башхала. Сабийле бла къошакъ билим берген педагогла, психологла, логопедле, багъыу физкультура жаны бла устазла Федерал къырал билим бериу стандартлагъа кёре программала бла ишлерикдиле. Школгъа дери жыл сандагъы жашчыкъланы бла къызчыкъланы окъутуугъа деп энчи программа-методика жалчытыу сайланнганды.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: