Терк эмда тюз оюн этгенле

Къабарты-Малкъар къырал аграр  университетни тийишли кафедрасы,  студентлени "Логос"  кружоклары бла   команда къурап, Философияны битеудуния кюнюне жораланнган оюн бардыргъандыла. Анга вузну тюрлю-тюрлю факультетлеринден "Академы", "Чернокнижники", "Когито"  къауумла къатышхандыла. Жюриге уа КъМКъАУ-ну илму-тинтиу иш жаны бла проректору Анзор Езаов, Къошакъ профессионал билим бериу институтуну директору Уяналаны Борис, сатыу-алыу-технология факультетини деканы Тимур Тлупов, Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну  илму жаны бла проректору Эфендиланы Фуад киргендиле.
 Конкурс башланырны аллында кафедраны таматасы Кючюкланы Магомет   философиядан Пекинде бардырылгъан битеудуния конгрессге къатышханыны, анда нени юсюнден айтылгъаныны, къаллай оноула этилгенлерини юсюнден билдиргенди. Экономика эм управление факультетни биринчи курсуну студенти Кантемир Махаров а  шёндюгю дунияда бу илмуну магъанасыны  юсюнден доклад этгенди.
 Андан сора "Саламлашыу", "Билимини теренлигин ачыкълау", "Философияны жоллары", "Сагъыш эте билиу" деген номинациялагъа кёре  командалы оюн да башланнганды. Анга къатышхан жашла бла къызла бир бирлерине артыкъ  оздурмай эдиле. Хар бири да не жаны бла да хунерин, терк эмда тюз  оюм эте билиуюн, башха жаны бла усталыкъларын да кёргюзтгенди. Артда  белгили болгъанына кёре, эки команда бирча балла жыйышдыргъандыла.
Сёзсюз, алагъа багъа берген тынч тюйюл эди. Жюри иги кесек даулашхандан сора  капитанланы араларында къошакъ  конкурс къурагъанды. Алай бла хорлам болдургъан да ачыкъланнганды. Ол  экономика эм управление факультетни "Чернокнижники" командасы болгъанды.  Экинчи жерге сатыу-алыу-технология факультетден "Академы" чыкъгъанды, ючюнчю жер къурулуш  факультетден "Когито" командагъа жетгенди. Аланы барысына да ахча саугъала берилгендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: