Студентле миллет маданиятлары бла шагъырейлендиргендиле

Кёп болмай Пятигорск шахарда Халкъ мюлкню эм къырал  къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде миллетлени бирикдирген   «Маданиятланы арасында ушакъ» деген фестиваль болгъанды.  

Анга РАНХ и ГС студентлери, преподавательлери, Миниральные Водыледе жашагъан диаспораланы келечилери эм башхала къатышхандыла. Жыйылыуда  Россейни субъектлерини байракълары, миллет кийимле бла ашарыкъланы  ариулукълары, татыулары эмда башха затла кёплени сейирге къалдырырча болгъанды.  

- Пятигорск къыралыбызны аламат жерлеринден бириди. Мында аслам миллет шуёхлукъда  жашайдыла.  Бюгюн  РАНХиГС бардыргъан  аламат фестивальны чеклеринде  аланы маданиятлары бла жууугъуракъ  шагъырейленирге   онг табылгъанына биз кертиси бла да ёхтемленирге боллукъбуз, - дейди академияны таматасы, РФ-ни Жамауат палатасыны келечиси Азамат Тлисов.

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда 180 артыкъ миллет жашайды. Аланы хар бирини сыфатлары,  тиллери, маданиятлары, динлери, адетлери да башхадыла. Ол  къыралны сакъланыргъа керек эм уллу байлыкъларындан бириди. Форумда Абазин, Малкъар, Къарачай, Черкес, Эрмен, Грек, Дагъыстан, Чечен, Ингуш эм Осетин миллетлени  келечилери тюрлю-тюрлю  азыкъладан  бай тепсиле жасагъандыла эмда сахнада  номерлерин кёргюзтгендиле.  

- Хар не да ариуду, жарыкъды,  бек жаратама.  Бизни къауумубуз бириге билгени ючюн, бир тюрлю затха  жарсырча болмагъанбыз,  къонакъланы ыразы этерча уллу меню хазырлагъанбыз, - дейди Адыгеядан къыз, «Экономика» бёлюмню ючюнчю курсунда окъугъан Милана Афаунова. 

Орус делегацияны келечиси, «Экономика» бёлюмню экинчи курсунда окъугъан Елизавета Мединцева уа ала байрамгъа эрттеден хазырланнганларын, бу жол  кёбюрек орус миллет аш-азыкъ – холодец, винегрет, пельменле, вареникле, блинле, каравай эм башхаларын   келтиргенлерин айтханды. 

Форумну чеклеринде «Венок дружбы» деген уллу концерт да баргъанды. Анда къонакълагъа Шимал Кавказда тойланы  къалай ётгенлерин  кёргюзтгендиле. Эрменлиле лавашны биширгенлерин, къарачайлыла бла малкъарлыла келинни баш ауун алгъанларын, греклиле бла вайнахла жаш бла къызны танышханларын, осетинлиле жолгъа атланыу бла байламлы адетлерин эм оруслула 17 ёмюрде тойну   кёргюзтгендиле. Академияны КВН-ден  «АРТ Хаус»   къаууму да номерлери бла къараучуланы кёллерин кётюргенди. Бютюнда бег а залда олтургъанла   жарыкъ  миллет тепсеуледен бла жырладан къуралгъан номерлеге бюсюрегендиле. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: