Ата-ана келишип, тюз жолгъа салсала

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

Нальчикде жашагъан Бёзюланы Исхакъ бла Альфия да аланы санындадыла дерге боллукъбуз. Юйюрню башчысы эркин тутушуу бла кюрешип тургъанды. Аны спортда жетишимлерин барыбыз да билебиз. Насыплы ана уа Урунуу эмда социал къоруулау министерствода ишлейди.

Бу юйюрде юч къызчыкъ ёседиле. Таматалары бла ортанчылары «Радуга»
гимназиягъа жюрюйдюле. Кичилери уа садикге барады. Андан сора да, ала хунерлидиле, барысы да ариу жырлайдыла эм тепсейдиле. Педагог Анна Сергеевна Пазованы вокал студиясына жюрюп, анда юйренедиле.

Алыкъа сабий болгъанларына да къарамай, ата-аналарын, устазларын да аслам кере жетишимлери бла къууандыргъанлай келедиле. Эм алгъа гитче Аминачыкъдан башласакъ, анга алыкъа юч жылчыкъ бола эсе да, ол «Нальчик – подкова счастья» халкъла аралы вокал конкурсха къатышып, аны регион даражалы кезиуюнде биринчи жерге чыкъгъанды. Къызчыкъ гимнастика бла да кюрешеди.

Лейла бешжыллыгъындан бери «Шагди» тепсеу халкъ ансамбльге жюрюйдю. Аны къауумунда Грузияда (2016 ж.) OrangeKobuleti конкурсха, «Мировые таланты - 2017» халкъла аралы фестивальгъа, Железноводскда бардырылгъан «С пятки на носок» эмда кёп бирси эришиулеге къатышханды. Былтыр «Шагди» «Алтын Майдан - Крым» фестивальда Гран-при алгъанды. Андан сора да, Бёзюланы къызчыкълары сагъынылгъан ансамбльни Москвада, Стамбулда, Нальчикде сольный концертлеринде тепсегенди.

Вокал жаны бла хунерин айтсакъ, ол да «Нальчик – подкова счастья» халкъла аралы конкурсда кеси жыл санында (10 жыл) хорламны алгъанды. Дагъыда «Эм иги ауазла» деген республика даражалы эришиуде биринчи болгъанды. Ингилиз тил, сурат ишлеу, накъыш салыу бла да кюрешеди. Дизайнер болургъа сюйгени себепли быйыл художестволу школгъа да кирирге деп турады.

Ортанчылары Жамиля уа тёртжыллыгъындан бери тепсейди. Ол да огъарыда сагъынылгъан конкурсланы барысына да эгешчиги бла бирге къатышханды. «Эм иги ауазлада» кеси жыл санында (8 жыл) биринчи жерни алгъанды. Андан сора да, музыка школгъа жюрюп, къобуз согъаргъа юйренеди, къол усталыкъгъа тюшюнеди, сурат да ишлейди.

Ала экиси дагъыда Розанна Твикежеваны «RTModels»модель школун айырмалы тауусхандыла. Краснодарда, Черкесскде, Нальчикде, бирси шахарлада тюрлю-тюрлю мода кёргюзтюулеге, жандауурлукъ концертлеге, фотосессиялагъа чакъырылып, алагъа къатыша, кесибизни, тыш жерли дизайнерлени ишлери бла, сабий тюкенлени товарлары бла адамланы шагъырейлендиредиле. Модель къызчыкъла бу ызда да айырмалы болгъанлай келедиле. Сёз ючюн, Жамилягъа «Моданы эмда фахмуну ариулугъу» сабий конкурсда 2016 жылда «Little miss Caucasus» даража берилгенди.

Огъарыда кичичиклерини юсюнден сагъына, ол да модель болгъанын айтыргъа ашыкъмагъан эсек да, Аминачыкъ эгешчиклеринден артха къалмазлыгъы баямды. Алгъаракълада ала ючюсю да Сочиде «Мисс мира» брендни мурдорунда «Горный бриллиант» коллекцияны кёргюзтюуге къатышхандыла. Анда миллет жыйрыкъла, кямарла бла да чыгъып, омакълыкълары, сюйдюмлюлюклери бла, кеслерин сахнада жюрюте билиулери бла къараучугъа энчи хычыуун кёрюннгендиле.

Сабий не жаны бла да хунерин айнытса, ол аны артда жашауунда  кесини жолун ызларгъа себеплик да болады. Ата бла ана да къызчыкъланы кёллендиргенлей турадыла. Къайсы усталыкъны сайласала да, жюрек излемлерине тынгылай, жетишимли да бола, халкъларына жарасала сюериклерин айтадыла. Сахнагъа чыкъгъанлары уа тири, тёзюмлю да болургъа юйретгенин чертедиле.

Кертиди, ала алыкъа гитчедиле. Болсада, хунерлери, аны бла бирге муратлары, умутлары, бютюнда бег а жетишимлери да бардыла. Биз а, къызчыкъла эригип, арып да къалмай, мындан ары да кеслерини, миллетлерини атын да иги бла айтдырырла деп ышана, алагъа илхам учунуулукъ, саулукъ, насып да тилейбиз.

Солдан онгнга: эгешчикле Бёзюланы Жамиля, Амина эмда Лейла.

Трамланы Зухура.
Поделиться: