Экономика

Республика – алчы регионланы санында

Бу кюнледе Ставропольда «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП» деген конференция бардырылгъанды. Аны ишине Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну, талай федерал эмда СКФО-да бла ЮФО-да регион власть органланы, бизнес жамауатны эмда къырал жумушланы тамамлау араланы келечилери къатышхандыла.

Жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъны арасы къуралгъанды

КъМР-ни, республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну болушлугъу бла Инновациялы чыгъармачылыкъны  «Новатор» даш тёлю  арасы (ЦМИТ) къуралгъанды. Аны юсюнден учрежденияны башчысы Милана Чемазокова билдиргенди. «Аны ишини баш магъанасы -  инновациялы оюмланы жашауда бардырыргъа  юйретиудю», - дегенди ол.

Предпринимательлеге не бла билеклик этилгенин айтырыкъдыла

   КъМР-де гитче эмда орта бизнесни айнытыу жаны бла Корпорация, республиканы Правительствосуну болушлугъу бла, бюгюн эмда тамбла семинарла бардырлыкъды. Алада предпринимательлеге бу Корпорация эмда «МСП Банк» акционер общество финансла, гарантияла эмда лизинг жаны бла къаллай болушлукъ бергенлерин билдирликдиле. Аны бла бирге предпринимательлени уллу заказчиклени излемлерин жалчытыуну энчиликлери бла шагъырейлендирликдиле.

Эл мюлк продукцияны ёлчеми ёсе барады

Къабарты-Малкъарда  былтыр эл мюлк продукцияны ёлчеми 1,8 процентге  ёсгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 46, 891 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиредиле Шимал Кавказстатдан.

Къармашыуну къоймазгъа, сакълыкъгъа да эс бурургъа

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эм Шимал Осетия – Аланияда Управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан кенгешинде ведомствону былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эмда быйылгъа борчла белгилегендиле. 

Баш эсеп - токну къоранчларын азайтыу

Былтыр Къабарты-Малкъаргъа «МРСК СК» компанияны бёлюмюню - «Каббалкэнергону» ток сетьлерине 1525,2 миллион киловатт-сагъат электрокюч келгенди. Андан а 1304 миллионухайырланнганды. Алай бла буруннгу жыл бла тенглешдиргенде къоранчла, 0,21 процентге азайтылып, 14,5 процентге жетгендиле. Ол а компанияны былтыргъы бизнес-планына толусунлай келишеди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Пособиялагъа - 500 миллион сомгъа жууукъ

"Тюзюнлей тёлеуле" деген проект жашауда бардырылып тебирегенли  РФ-ни  Социал страхование  фондуну КъМР-де  регион бёлюмю республикада ишлеген инсанлагъа пособияла тёлеуге 500 миллион сом чакълы бир  бёлгенди.

Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.

Предпринимательлени сейирлерин эм башха салып

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим этгендиле. Тийишли документге Управленияны башчысы Рустам Абдулхаликов бла Уполномоченный Юрий Афасижев къол салгъандыла.

Пенсиячылагъа таплыкъгъа

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, энди абери сатып алыргъа кредитлени жетмиш жыллары толмагъанла да алыргъа боллукъдула. Ол кеси да залогсуз берилликди.
Ары дери уа аллай ёнкючню инсаннга 65 жылы толгъунчу бергендиле. Кредитни банкны офислеринде неда «Сбербанк Онлайн» системада жарашдырыргъа боллукъду.

Страницы

Подписка на RSS - Экономика