Тиширыула кеслерин бегирек сюерге, багъаларгъа керекдиле

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады. Ол ишлеген жерлеринде адамла бла бир тил таба билгенди, сынам жыйгъанды, бюгюнлюкде уа кесини производствосун да ачып, хайырланыучуладан ыразылыкъ тапханды. Ол ишини энчиликлерини, къаллай жетишимле болдургъаныны юсюнден а бизге ушагъыбызда билдиргенди.

- Заира, окъуучуларыбыз сени бла шагъырей болурча, къайда ёсгенинги, окъугъанынгы юсюнден айтсанг эди.

- Сабийлигим Жанхотия элде ётгенди, юч эгечим бардыла. Абаданыракъ болгъанымда юйюрюбюз бла Тырныауузгъа кёчгенбиз. Анда 1-чи номерли лицейни тауусханма, битеу бешле болмагъан эселе да, аман окъумагъанма. Бийик билим алыргъа заман жетгенде, атам бла анам  тилни иги билгеним себепли Филология факультетге киририми сакълай эдиле. Алай мен Инженер - техника факультетни «Управление качеством» деген бёлюмюн сайлайма. Экзаменлени ахшы берип, анда окъуп башлайма, алай бла атамы бла анамы да бек сейирсиндиреме. 

- Филологиягъа кирмей къалгъанынга уа сокъураннганмыса?=

- Малкъар тилден олимпиадада алчы жерни алгъаным себепли, ары экзаменсиз кирирге окъуна онгум бар эди. Алай ИТФ-ни сайлагъаныма бир да сокъуранмагъанма, аны къызыл дипломгъа бошагъанма, сора магистратурагъа киргенме. Окъуу жылларым къыйын болгъан эселе да, бек сейир эдиле, кёп затха юйреннгенме, артда жашауумда анда алгъан билимим да жарагъанды. Неден да бек аудитни жаратханма. Устазыбыз Римма Волкова манга юлгю эди, андача къаты, билимли боллугъум да келе эди. Бир уллу компанияда тинтиуле бардырыргъа мурат да этген эдим. 

- Толгъанмыды сора ол умутунг?

- Магистратурада окъугъан кезиуюмде бош заманым аслам болуп, ишге кирирге онгум бар эди. Аны хайырланып почтада урунуп башлагъанма. Алай анда жангыз да жети айны тургъанма – документле бла ишлерге, адамла бла байламлыкъла тутаргъа юйренгенме, ол да аламат сынам эди. Алай бу иш манга келишмегенин ангылап, кетгенме.

Магистр дипломну алгъандан сора, бир кесек солур муратда эгечим бла Москвагъа, Санкт-Петербургга баргъанбыз. Андан къайтханлай а, жангы иш излеп тебирегенме. Газетде билдириуледе Высоковольтный аппаратураны хазырлагъан заводда качество жаны бла инженер изленнгенин кёреме. Анда сёлешиулени ётгенме, ала тынч болмагъанларын да белгилерге сюеме. Алгъа билиме заводну генеральный директору Махийланы Руслан (жаннетли болсун) къарайды. Ызы бла уа заводну директору Махийланы Абдулла бла сёлешеме. Ол кёп соруула бергенди, ахырында мени кандидатурамы къабыл кёреди эм, башха адамладан болушлукъ сакъламай, кесим ишлерге керек болгъанымы чертгенди. Бу сёзлери бир кесек сагъайтсала да, къоркъутмагъандыла. Коллективибиз бек иги эди. Бу заводха тюшгениме бек ыразыма – анда усталыгъымы ёсдюргенме, сынам жыйгъанма, тенгле да тапханма. Анда эки жылны уруннганма, бусагъатда къарындашым бла ишлейме эм кесими продукциямы чыгъарама. 

- Ара шахарлада онгла кёбюрек болурла мындан эсе?

- Алада жууукъларым бардыла, кеслерине чакъыргъанлай турадыла, иш да табылады. Таматала да угъай демейдиле. Алай мында мени атам бла анам, тенглерим, туугъан жерим – сюймейме аладан узакъ болургъа.

- Мен сени продукциянгы хайырындан таныгъанма, тенгим бир бек махтагъан эди. Мен билгенликден, сен шампуньла бла эм чачха керекли башха затла чыгъараса. Сен  жарашдыргъан продукцияны энчиликлери недеди?

 - Бек алгъа, бу ишим мени бек къууандыргъанын белгилерге сюеме. Мен шампуньла, чач тюшмезча спрейле, маскала жарашдырама. Эртте кесиме, эгечлериме маскала этип кёрген эдим, болушханын эслейме, алай ол заманда производство ачаргъа акъылым жокъ эди. Инстаграммгъа къарай кетгенде, адамла этген затланы сатханларын кёрюп, кесим да башларгъа умут этеме. Специалистле – трихологла, химикле, биологла эм башхала  бла тюбейме, сора ала бла бирге ишлеп тебирейбиз.

Бек биринчи чач тюшюуден сакълагъан, чачны жангыдан ёсдюрген «ZAIRAZARA» спрей чыгъаргъан эдим, анга кирген битеу ингредиентлени атларын айталлыкъ тюйюлме, ол коммерциялы жашырынлыкъды дейик. Аны букъдуруп этмейме, алай бирле эшитгенлей, меникине ушагъан жалгъан продукция этип тебирерикдиле, аллайланы качестволары уа иги болмаучуду. Аны адамла сынап кёредиле эм болушханын билдиредиле. Аны алгъан къызла, ыразылыкъларын билдире, чачлары къалын болгъанын, аз тюшгенин дайым жазадыла. Ол да кёлюмю кётюреди. Ызы бла шампунь бла маскала чыгъарыкъ башлайбыз, бусагъатда пилинг да хазырлап тебирегенбиз. Кёп болмай а, Эмиратладан уллу партия алыргъа заказ келгенди.

- Продукциянгы багъасы уа учуз тюйюлдю.

- Аны сылтауу ингредиентле кеслери багъа тургъанларындады. Аланы барысыны да качествосун тинтип алама. Сора мен алыучуларымы алларында жууаплылыгъымы сеземе – аман, болушмагъан затны сатарыкъ, этерик да тюйюлме. Аланы качествосун ёсдюрюрге къуруда къайгъыргъанлай турама -  адамланы сакълауларын алдатмазча сагъыш этерге, юч атламгъа алгъа къараргъа керекди. Ма бир затда жетишдим, ол болады деп, жерингде туруп къалыргъа жарамайды.

Сора, мен оюм этгенден, тиширыу кесине къараргъа, ариу болургъа керекди. Мени чач жууучуларымда сульфатла, парабенле, къалын этиучю эм башха заранлы веществола жокъдула.

- Мен ангылагъандан, санга файдадан да бек хайырланыучуланы ыразылыкълары багъалыды?

- Башда айтханымча, жарашдыргъан затларым адамлагъа жарагъанлары мени бек къууандырады. Былайда бир затны эсгертирге сюе эдим: адамны чачлары тюшмей эселе, ол жарсымайды. Алай профилактика этерге керекди, экологиябыз, аш-азыгъыбыз сейирлик иги тюйюлдю. Ол проблема кимге да келирге боллукъду. 

- Ахырында тиширыуларыбызгъа не айтырыкъ эдинг?

- Жашауубуз тынч тюйюлдю, аланы кеслерине къараргъа заманлары да табыла болмаз. Таулу тиширыула юйюрлерине бек сакъдыла, аны ючюн алагъа хурмет-ыспас этеме. Алай мен аланы кеслерин бегирек сюерге, багъаларгъа чакъырлыкъ эдим. Атам: «Кесинги башхаладан эниш этме, алай бийикге да салма», - деп юйрете эди да, мени айтырыгъым да алайды.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды
Поделиться: