Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге   Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны  тынгылы ремонт ючюн  тёлемегенлени жокълагъандыла.   Ала производство иш ачылгъан 419 юйде болгъандыла, ангылатыу иш бардыргъандыла, борчларын жабалмасала,  игилик бла бошалмазлыгъын, тёлеулени   энчи  электрон сервислени  хайыры бла  эталлыкъларын  да билдиргендиле. Болсада  ахча берирге сюймегенлени уа 181 минг сом багъасын ырысхыларына  арест салыргъа тюшгенди,  деп билдириледи ФССП-ны пресс-службасындан.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: