Графикден алгъа - энтта да эки ясли

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.  

Яслиледе  жыйырмашар  сабийге экишер блок ишленирикди. Аланы хар бирини жукъларча отоулары, юс  кийимлерин алышхан, къол-бет жуугъан жерлери, ашханалары, медицина, методика  кабинетлери, спортзаллары эм уллу холлары да боллукъдула.  

Бюгюнлюкде эки жерде да ремонтну кёбюсю этилгенди. Биринчисинде «Строймонтаж-3» генподрядчик ичинде бла тышында сюртюу-бояу  ишлени  бошай турады. Башхасында да  «Стройиндустрия»  биригиу арбазны айбатландырыу бла кюрешеди.

Сабий садла ишлерин «КъМР-де билим бриуню айнытыу», «Тиширыуланы иш бла жалчытыу – юч жылларына дери сабийлени кечиндириу» эм «Демография» республикалы, къырал эм  миллет проектлени чеклеринде бардырадыла.

Объектлени къурулушлары былтыр башланнганды эм планнга кёре быйылны ахырына битерге керек эди. Болсада подряд организацияланы тириликлери бла ала иги да алгъа ачыллыкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: