Больницаланы жюзден асламысы интернетге къошулгъандыла

  Бу кюнледе «Ростелеком» Къабарты-Малкъарда 104 медицина учреждениягъа интернет тартып бошагъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.
Проект былтыр Минкомсвязь бла этилген къырал контрактны чеклеринде, кеси да графикден кеч къалмай   тамамланнганды. Жангы инфраструктура къуралгъаны бла больницала эмда поликлиникала саулукъ сакълауну бирикген къырал информациялы системасында (ЕГИСЗ) ишлерге эм телемедицина технологияланы хайырланыргъа да онг табарыкъдыла.  Медицина учрежденияла интернетге волокно-оптика ызла бла къошулгъандыла. Андан сора да «Ростелеком» стационарлада видеокамерала да салгъанды.
Биринчи кезиуде интернет  Бахсан, Лескен, Прохладна, Терк, Урван эм Элбрус районлада учреждениялагъа тартылгъанды. Экинчи жолда уа аны бла Зольск, Май, Чегем эм Черек районла эмда Нальчик жалчытыннгандыла.

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: