Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады

Май районда «Ленинцы»  эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады. Анда мирзеулюк битимле эмда жемишле ёсдюрюу, малчылыкъ, быллай эмда башха тюрлю продукцияны жарашдырыу бла жетишимли кюрешедиле, сатыу-алыуну уа кёп регионла бла бардырадыла, деп билдиргендиле Май районну администрациясындан.

Бу кюнледе мюлкде иш къазауатды: аны терек бахчаларында алмаланы жыйыу къыстау барады. Бригадир Иван Рябчук айтханнга кёре, быйыл тирлик байды, къууандырады. Тёрт жыл алгъа къуралгъан бахчада алманы кёп тюрлю сортларын ёсдюредиле. Танг жетген «Женева» эмда «Вильямс Прайт» тюрлюлеринден 60 тонна жыйылгъанды, кёп къалмай бары да сатылгъанды.

Эрикни «Кабардинская ранняя» тюрлюсю да быйыл иги битгенди. Бир эрикни ауурлугъу 50-60 граммгъа жетеди. Ишчиле шёндю аны къазауатда жыядыла, кюннге эки-юч уллу машинаны толтуруп,  алыучулагъа жибередиле. Аны бла ахыр он кюнню ичинде 350 тонна продукция ашыргъандыла. Бир талай замандан аны жарым минг тоннагъа жетдирирге умутлудула. Ызы бла эрикни «Стенли» сортун жыйып башларыкъдыла. Аны да алыучулары хазырды.

Иван Михайлович айтханыча, мюлкде ёсдюрюлген жемиш продукциягъа къыралны ара регионларында, Москвада, Санкт-Петербургда да иги сурам барды. Кезиулю ишлеге тёгерекде элледен, къоншу районладан да келип къатышадыла.

Кооперативни терек бахчаларында алманы дагъыда «Василиса», «Кармен», «Любава», «Память есаула», «Флорина», «Либерти», «Гольден», «Семиренко» эм башха сортлары битедиле. Бир талай замандан къыш алмаланы жыйыу башланырыкъды. Аладан да бай тирлик болурун сакълайдыла.

- Бизни мюлкюбюзде быллай продукцияны иги кесек заманны буздурмай тутарча аллай амал барды. Аны хайыры бла алыучуланы татыулу, витаминледен толу жемишле бла къууандырып турургъа къолубуздан келеди, - деп чертгенди Иван Михайлович.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: