Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди

 

Ведомствода айтханларына кёре, быллай юйню регистрациясын этерча, адамдан, анга иеликге шагъатлыкъ этген документи бар эсе, жаланда техника план изленирикди.

Дагъыда, къабыл этилген документде быллай тюрлениуле бардыла:

- Терек бахчачылыкъ эмда бахчачылыкъ биригиулени келечилерине, ол жерле иеликге хакъсыз кёчюрюлюуню болжалы 2022 жылда 1 мартха дери созулады.

- Кёп фатарлы юйлени алларында жер участкаланы тийишдириу жумушланы барын да власть органла тындырыргъа керекдиле. Ол санда аны чеклерин тохташдырыу, къырал кадастр учётха салыу да.

- Кадастр ишлени багъасыны мардасын РФ-ни субъектлери тохташдыраллыкъдыла. Сёз мында иели мюлк, бахча эмда терек бахча къураллыкъ, юй неда гараж ишленирик жер участкаланы юсюнден барады.

- Дача эмда бахча участкалада къурулушну жорукъларында тюрлениуле болса, власть органла аны юсюнден гражданлагъа билдирирге борчлудула.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: