Мекямны битдирирге 2 миллиарддан аслам сом керекди

Белгилисича, 2007 жылда «Онкология» деген къырал подпрограмманы чеклеринде   Нальчикде 220 жатар жери болгъан  жангы онколошия араны   къурулушу башланнган эди. Бюгюнлюкде аны мекямы хазырды. Алай  ахча бёлюнмегенини сылтауундан  алты  жылдан  бери мында иш тохтагъанды.  КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, къырал бла этилген келишимге кёре, объектни къурулушуна  2,126 миллиард сом бёлюнюрге керек эди.  Алай бюгюнлюкде андан жаланда  355 миллион сом берилгенди.   

- Быйыл апрель айда  проектге  медико-техника  тюрлениуле кийирича жангы  документация жарашдырылып  къабыл этилгенди. Анга кёре  мекямгъа  энтта да башха  корпус къошуллукъду. Анда хирургия бла реанимация бёлюмле орналлыкъдыла. Тюрлениулени хайырындан жатхан жерлеге   отузусу  къошуллукъду  эмда стационарны ичинде  планировкасы да  бюгюнлюкню стандартларына   келиширча этилликди, деп къошхандыла ведомствода.

Алгъаракълада билдиргенибизча, ара шахарны  онкология диспансеринде жылгъа жети минг саусуз багъылады. Бюгюнлюкде анга  эртте роддом болуучу корпусда  берилгенди. Анда хирургия, химиотерапия эм реанимация  бёлюмле да  орналлыкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: