Къутургъан ауруу бошланыргъа къоймайды

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бизни республикада маллада бла жаныуарлада  къутургъан ауруу  бла болум осалыракъды. Быйылны биринчи жарымында, жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа  болушлукъ излеп 1289 адам баргъанды. Ол санда 482 сабий. Кийик жаныуарладан онтогъуз адам ачыгъанды (бешиси - сабийле), хауле итле уа 375 адамны къапхандыла. Быллай шартла, кёп - аз болсала да, битеу  районлада тохташдырылгъандыла.

Ишеклик туудургъан жаныуар тийсе, бютюнда къапса, вакцинацияны ол кюн этип башларча адам олсагъат окъуна врачха барыргъа керекди. Болжалына салып, уллу кёллю болуп тургъан игиге келтирлик тюйюлдю: къутургъан аурууну клиника ышанлары ачыкъ кёрюнюп тебиреселе, анга жукъгъанны жашауу юзюледи. Ауруу тамырланмазча неда быллай жарсыулу чекге жетдирмезча врач айтхандан чыгъаргъа арталлыда жарамайды.

Профилактиканы амалы кёпдю. Специалистле ол санда ма бу жумушланы белгилейдиле: эллени тийрелерин тап халгъа келтириу, хауле жаныуарланы санын мардасында тутуу, алагъа дарман бериу, юй маллагъа сакъ болуу, къоркъуулу тийреледе кечиннгенлеге иммунизация этиу эм башхала.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: