Саулукъну юсюнден сёлешгендиле, аны кючлендириуню къыйматлы амалларын сюзгендиле

Долинскде «Синдика» къонакъ юйде   «Саулукълу дуния» деген регионла аралы    форум  болгъанды. Ол  тёрт кюнню баргъанды.  Аны Россейни Предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы КъМР-ни Правительствосуну эмда чекленнген жууаплылыкълары болгъан «Каббалк-Интурист», «Ридада» обществоланы, «Акрополь» ОАО-ну, «Гедуко» СПА-араны, «Развитие и совершенствование» корпорацияны   себепликлери бла къурагъанды. Анга РФ-ни кёп регионларындан келечиле, ол санда белгили экспертле да  къатышхандыла.

Форумну магъанасы -  халкъны саулугъун кючлендирир муратда   медицина эмда  этнотуризмни жайыуду, санатор-курорт, жарыкъландырыу  ишни кючлендириудю,  экономика байламлыкъланы айнытыуду, бирге ишлеуню къыйматлы амалларын излеудю, бир бирни сынаууна юйрениудю.
Къонакъланы  Россейни тиширыу предпринимательлерини ассоциациясыны вице-президенти, аны КъМР-де регион бёлюмюню председатели  Эфендиланы Рита, «Развитие и совершенствование» корпорацияны  толтуруучу директору Ирина Макарова,  «Каббалк-Интурист» ачыкъ акционер обществону башчысы,  КъМР-ни сыйлы врачы Руслан Кешоков да алгъышлагъандыла.
Андан сора  сахнада   уллу экранда  республиканы юсюнден къысха документли фильм кёргюзтюлгенди. Ызы бла  «Бусагъатдагъы жашауда миллетни саулугъу» деген илму-практика конференция болгъанды, «Саулукъну кючлендириу, медицина эм  этнотуризм – бек иги амалла эм айныуну келир заманы», «Жангы технологияла», «Психология», «Жараулу аш-азыкъ», «Билим бериу стандартладан айныу стандартлагъа» деген эксперт сессияла  болгъандыла.
Форумну кезиуюнде  «Ачыкъ билим» деген фестиваль да бардырылгъанды, мастер –классла, жетишимли проектлени презентациялары, тренингле, ишчи байламлыкъланы майданы, саулукъ сакълауну школу,      республиканы  айбат жерлерини юслеринден хапарлагъан   эмда сатыу-алыу  кёрмючле  да къуралгъандыла.
Сёзсюз,  къонакъла Минги тауну тийресинде, Чирик кёлню жагъасында, Чегем, Жетмиш чучхурлада, Аушигерни дарман сууларында  болгъандыла, республиканы башха айбат эм тарых магъаналы жерлери бла да шагъырейленнгендиле.

Холаланы Марзият. Суратланы автор алгъанды.
Поделиться: