Конкуренцияны айнытыуну амалларын сюзгендиле

РФ-ни монополиялагъа къажау службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясында (УФАС) бардырылгъан кенгешде сёз конкуренцияны айнытыуну юсюнден баргъанды. Анга КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Кенгешни кезиуюнде «Жол картаны» жарашдырыуну эмда аны жашауда бардырыуну юсюнден сёлешгендиле. Ол санда коммерцияны айнытыуну РФ-ни Правительствосуну бегими бла къабыл этилген стандартында белгиленнген жумушла къалай толтурулгъанларын билип турууну юсюнден да баргъанды сёз. КъМР-де УФАС-ны башчысыны орунбасары Кумахова Анна министерствону келечилерин конкуренцияны айнытыу жаны бла стратегиялы борчлагъа бек уллу эс бурургъа чакъыргъанды. Аны юсюнден РФ-ни Президентини тийишли буйругъу эмда Миллет план болгъанын да белгилегенди. Дагъыда ФАС-ны методика рекомендацияларында эмда сагъынылгъан Стандартда эм магъаналы кёрюмдюлени туура этгенди.

Экономиканы айнытыу министрни орунбасары Баждугов Темиркан былтыр республикада бу Стандартны сингдириу не хайыр бергенин  билдиргенди. Сагъынылгъан «Жол картаны» уа Къабарты-Малкъарда кёп  регионладан эсе алгъа къабыл этгенлерин, аны юсю бла этиллик мадарланы планы да 2018 жылда 28 ноябрьде жарашдырылгъанын айтханды.

Стандартны сингдиргенде къаллай чырмаулагъа тюберге тюшгенин эмда конкуренцияны айнытыу жаны бла республикада не ишле этилгенлерин, министерствону контракт системаны тапландырыу эмда конкуренцияны айнытыу бёлюмюню башчысы Мусукаланы Лейла билдиргенди.

Кенгешни ахырында бу теманы юсю бла жууукъ кезиуде энтта да тюбеширге, жыйылыуда этилген оноуланы уа, тийишдирип, ФАС-ха жиберирге келишгендиле.

Омарланы Мурат.
Поделиться: