Юс кийимледен – мебельге дери

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле аланы бёлюмлеринде чыгъарылгъан продукцияны кёрмючюн къурагъандыла. Анга къараргъа Россейде ФСИН-ни  Тутулгъанланы производство ишлерин къурау эмда урунуу бла тюзетиу жаны бла управлениясыны башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан  Валерий Пантелеев,  СКФО-да къырал, муниципал эм коммерциялы структураланы башчылары эмда  уголовный-толтуруучу  органланы  жер-жерли  производство службаларында ишлегенле да келгендиле.

Алагъа битеу да  тутмакълада бла колониялада чыгъарылгъан  продукцияны жюзден артыкъ тюрлюсюн кёргюзтгендиле. Аланы араларында  юс кийимле, темирден этилген затла, къурулуш материалла, аш-азыкъ продуктла, мебель, ашханада керекли  адырла, дагъыда алагъа ушаш башха затла да бар эдиле.

Къонакъла кёрмючден сора  1-чи номерли колониягъа барып, аны  производство амаллары бла да  шагъырейленнгендиле. Ала КъМР-де  УФСИН-ни  таматасы  Аслан Лихов бла  темир чалдишле, «Рабица» сетка, ПВХ-дан терезеле, эшикле, пеплоблокла, полимер люкла жарашдырылгъан цехлеге да барып къарагъандыла.

Андан сора ишчи кенгеш болгъанды, аны кезиуюнде УФСИН-ни  бла жер- жерли коммерциялы  организацияланы башчылары бла  бирге ишлеуню юсюнден сёлешиннгенди,  ведомствону производство секторун иш бла жалчытыуну юсюнден келишимге да   къол салыннганды.   Алай бла  УФСИН-ни учреждениялары,  бизнесменле, энчи предпринимательле да  3586,8 минг сом багъасы продукция чыгъарып сатаргъа оноулашхандыла, деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Люба Адилова.
Поделиться: