Жарамагъан машина ючюн налог тёлеп турмазча

Автомашиналаны къырал эсепге тюшген къайсылары ючюн да тийишли налог тёлерге кереклисин ким да биледи. Алай быллай техникагъа от тюшюп, ол аварияда болуп неда бир башха къыйын болумлада жукъгъа жарамазча болса, аны иеси бу тёлеуден эркин этиледи. Аны ючюн а ол анга шагъатлыкъ этген документлени кёргюзтюрге керекди, деп белгилейдиле Федерал налог службаны  КъМР-де управлениясында.

Дагъыда бу техниканы иеси кесини борчун толтурмай, аны ючюн машинасындан  («Толтуруучу производствону юсюнден» 229-ФЗ номерли законнга тийишлиликде) къуру къалгъан эсе ол да аны иелигинден кетериледи. Аны юсюнден Россей Федерацияны Граждан кодексини 235-чи  статьясында айтылады. Аны себепли ол инсан транспорт налогну тёлеуден да эркин болады.

Мында сагъынылгъан кезиулени къайсысында да быллай налог тёлеуден эркин болур ючюн, аллай шартлагъа шагъатлыкъ этген документлени жарашдырып, элтип налог инспекциягъа берирге тийишлиди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: