Даражалы конкурсда – сыйлы жерле

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Къурулуш эм жер бла байламлы  ишле жаны бла факультетни 3-чю курсуну студенти Владимир Стукалов «Природообустройство эм водопользование», экономика эм башчылыкъ этиу факультетни 3-чю курсуну студенти Чочайланы Мариям  «Менеджмент»,  агрономия факультетни 4-чю курсуну студенти  Ахмед Саболиров «Терекле ёсдюрюу» номинациялада ючюнчю жерлеге тийишли болгъандыла. 

Агрономия факультетни экинчи курсуну студенти Муртаз Этуевге  «Агрономия», аспирант къыз  Алина Хажметовагъа да   «Техникалы илму» деген  номинациялада  бешинчи жерле жетгендиле. Саугъаланнганланы тизмесин  «Къурулуш эм жерни жарашдырыу»  факультетни 3-чю курсуну студенти  Мисирланы Лейля жабады. Ол «Землеустройство и кадастры» деген номинацияда алтынчы жерге тийишли болгъанды.  

Эришиуле бир жолгъа  Россейни хар жеринде да  бардырылгъандыла. Анга къатышханланы  ишлерине  тюрлю-тюрлю бийик окъуу юйлени преподавательлери багъа бергендиле. Ала  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлерини, аспирантларыны да илму-тинтиу  ишлерини магъаналылыкъларын  белгилегендиле.
Конкурс бек даражалыды, анга РФ-ни Эл мюлк министерствосуну  бийик окъуу юйлерини студентлери, аспирантлары, жаш алимле да  къатышадыла. Аны себепли  кесини номинациясында биринчи алтауланны санына  тюшюу да уллу намысха саналады.

Холаланы Марзият.
Поделиться: