Тюшлеригизни башхалагъа айтсагьыз игиди

Адамла кече тюш кёрмей болмайдыла. Алай аланы асламы бизни эсибизде къалмайдыла. Болсада аманларын, нек эсе да, унуталмайбыз. Ол себепден ала 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнмей къалмайдыла. Алимле айтханнга кёре, ол  мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ол адамланы барысында да болмагъанлыкъгъа, тюбеген а аслам этеди.

Биз тюшюбюзде озгъан кюнледе сынагьан затланы кёребиз. Алимле оюм этгенден, адамны жукълагъан кезиуюнде мыйы кюндюз эшитгенин сюзгенлей турады. Аман тюшле уа ауур сагъышланы хатасындан келирге боладыла. Сёз ючюн, жюрек къыйындан сора  неда къоркъуулу киногъа къарагьандан сора. Уяннганлай биз аны унутабыз. Алай бир ыйыкъдан а биягъы кёребиз.

Болсада  жаланда аман тюшле къайтарылып къалмайдыла. Тинтиулени эсеплерине кёре, иги, жарыкъ тюшле да келедиле жангыдан. Алай эсибизде уа сагьайтханлары бегирек сакъланадыла. Аладан къалай къутулургъа боллукъду? Алимле юйретгеннге кёре, аланы юслеринден жууукъларыгъызгъа неда ышаннгылы адамыгъызгъа айтыгъыз. Ол тынчайыргъа, аны бла бирге уа бу тюшле нек кёрюннгенлерин ангыларгьа да болушурукъду.

Дагъыда сейир шарт. Тёрт минг адамны къатышыулары бла бардырылгъан тинтиуле кёргюзтгеннге кёре, эм иги, татлы, саулукълу да жукълау геуюрге кюнден бараз кюнню кечесине тюшеди. Экспертле аланы жюреклери къалай ишлегенине да къарагъандыла -  ыйыкъны ортасында тап ургъанларын ачыкълагъандыла. Ол а инсан бу кезиуде ичгини бла жаулу ашланы аз хайырланнганы ючюн болады. Алай бла тюшлерибиз  ашагъаныбыз, ичгенибиз бла къаты байламлыдыла.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: