Чабыугъа къатышыргъа чакъырабыз

1 июньда Нальчикни солуу паркында «Чай юйчюкню» къатында чекленнген онглары болгъан адамланы къатышыулары бла тёрели чабыу боллукъду. Анга спортчуланы ата-аналары, саулукълу жашау бардырыу жанлы  битеу адамла чакъырыладыла.

Чабыудан сора атлетлени барысына да сертификатла берилликдиле. Спортчуланы эсеплеу эрттенликде 9:30 сагъатда, чабыу а 10:00 сагъатда башланырыкъдыла. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться: