Станцияла суу кётюрюлюуге хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъар  Республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, регионну ГЭС-лери, быйыл жаз башы - жай кезиуде черекле кётюрюлюу кезиуге толу хазыр болгъандыла. Бёлюмню тамата инженерини орунбасары Резуан Ашевни  башчылыгъы бла ишлеген комиссия аны бла байламлы актха бу кюнледе къол салгъанды.

Черекледе суу кётюрюлюу – энергетиклеге бек жууаплы кезиуледен бириди. Ишде чырмаулукъла болмазча эм аны бла бирге электрокючню чыгъарыуну азайтмазгъа сакъ болургъа керекди. 

Бу кезиу хар жыл сайын майны ахырындан сентябрьге дери созулады. Ол башланырны аллында станциялада уруннганланы араларында юйретиуле бардырылгъандыла. Черек, Урван эм Бахсан районланы администрациялары бла бу заманда бирге ишлерге келишимле этилгендиле. МЧС-ни бёлюмлери эмда СМИ бла да байламлыкъла къуралгъандыла.

Компанияны специалистлери Къашхатауда, Аушигерде эмда Зарагижде станциялада талай гидроагрегатлагъа эмда трансформаторлагъа тынгылы ремонт этгендиле, башха оборудованиягъа, техникагъа, электрокюч мюлкге да къарагъандыла.

Республиканы гидрометеорология жаны бла арасыны тергеулерине кёре, озгъан къышда артыкъ кёп къар жаумагъаны себепли Бахсан бла Черек суула хазна толу боллукъ тюйюлдюле. Бу кюнледе биринчисинде бир секундха 29 кубометр суу ётеди, экинчисинде уа 29,4 кубометр. Орта жыллыкъ кёрюмдюле бла тенглешдиргенде, ол тёртден бирине азды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: