Къашхатауда физкультура-саулукъну кючлендириу комплекс ишленирикди

Черек районну Къашхатау элинде жууукъ заманлада  саулукъну кючлендириу эмда башха жумушланы да толтуруу жаны бла комплексни къурулушу башланырыкъды.  Анда  спортну кёп тюрлюлери бла кюреширге онг берген кенг эмда хар кереклери болгъан отоуладан сора да,  бассейн  да боллукъду.

Мекямны  2020 жылда хайырланыргъа берирге белгиленеди. Ол  3084 квадрат метр жерни аллыкъды.  Спорт залгъа 2073 квадрат метр эмда бассейннге да 1011 квадрат метр  бёлюннгенди. Комплексде шёндюгю заманны излемине кёре хар заты да боллукъду.  Черек районда жашагъанла  волейболдан, баскетболдан, гитче футболдан, гимнастикадан, теннисден, спорт гимнастикадан да  жараула этерча онгла къураллыкъдыла.  Эришиулеге къараргъа келгенлеге уа 250   жер барды, деп билдиргендиле Черек районну администрациясыны пресс-службасындан.

 

Люба Адилова.
Поделиться: