Школ дерследе -робототехника

Бюгюнлюкде  робототехника жаны бла къошакъ  дерсле орта билим берген окъуу учреждениялада кенг сингдириле барадыла. Аны хайыры бла информатика, математика,  физика, химия эм биология илмулагъа  окъуучула асламыракъ эс бурадыла. Аны ангылап, Долинскде  генерал Зокаланы Валерий атлы  8-чи номерли орта школда  аллай дерсле бардырыугъа энчи эс бурадыла.
   -Ал кезиуде сабийлени конструированиягъа эмда техника моделированиягъа юйретебиз,-дейди мектепни директору Кючмезланы Зайнаф.- Анда LEGO "WeDo" конструктор хайырланылады. Ол онеки тюрлю модель ишлерге онг береди. Окъуучула уа башха тюрлюлерин да  къураргъа боллукъдула.
    Биринчи эм орта класслада окъугъанла "Моделирование роботов" деген курсну  ётедиле. Директор айтханнга кёре, аны дерслери къыйыныракъдыла. Алада  LEGO "MindstormsNXT" конструктор хайырланылады. "ПервоРоботNXT" дегени уа  устазгъа дерсни толуракъ ачыкъларгъа, жангы затланы да жик-жиги бла билдирирге, аны бла бирге окъуучуланы сейирлерин къозгъаргъа, тюрлю-тюрлю илмуланы араларында байламлыкъланы  ангылатыргъа себеплик этеди. 
    Тамата класслада уа электив курс бардырылады. Программированиядан  да теренирек билим бериледи.   Дерсле тинтиу халда бардырыладыла. Окъуучула  кеслери жаратхан модельлени къурайдыла, аланы программаларын да жарашдырадыла.
   -Робототехника жыйырма биринчи ёмюрню технологиясына саналады. Ол жаны бла  курсланы ётген окъуучула, сёзсюз, техника амалланы тенглеринден эсе иги билликдиле, жангы компьютер технологиялагъа, алимлени бу жаны бла ишлерине эмда башха проектлеге да эс бургъанлай турлукъдула деп ышанабыз. Бизге бу ишибизде  сабий  чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында тынгылы сынау жыйышдыргъан робототехник жашла бек болушадыла, - деп, Кючмезланы Зайнаф алагъа ыспас этгенди.
     Бюгюнлюкде, хар бёлюмде да производствону жангыртыугъа аслам эс бурулуп  тебирегенде, инженерлеге да сурам ёсе барады. Кёп жерледе адамны орунуна роботла ишлейдиле. Келир заманлада уа къыйын эмда адамны саулугъуна къоркъуулу ишлени толусунлай ала тамамларыкъдыла. Адамланы борчлары уа жаланда аланы къурагъан эмда бузулсала, тюзетген боллукъду. Ма ол себепден бизни къыралыбызны билим бериу системасыны баш борчларындан бири - робототехникадан тынгылы специалистле хазырлауду. Аны уа школдан башласа иги болур.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: