Республиканы школларында биринчи классны окъуучуларына - ана тилледен жангы дерсликле

Эндиги ыйыкъдан башлап биринчи классланы окъуучулары ана тилни жангыртылгъан дерсликле бла хайырланып окъуяллыкъдыла. Республиканы битеулю билим берген организацияларына биринчи класслагъа деп ана тилден бла адабиятдан 21 минг жангы дерсликле ётдюрюллюкдюле. Ол «Къабарты-Малкъар Республикада билим бериуню айнытыу» регион къырал программагъа кёре жарашдырылгъан эм басмаланнган ана тилледен бла адабиятдан 1-4 класслагъа жангы китапланы биринчи къауумуду.

Къабарты-Малкъарда жарашдырылгъан ана тилледен бла адабиятдан 1-4 класслагъа дерсликлени проектлери быйыл апрельде Россейни Жарыкъландырыу министерствосуна экспертизагъа жиберилгенди, ол жетишимли озгъанды. Бусагъатда окъутуу-методика комплектлени федерал реестрге къошуу ишле тамамланадыла. Дерсликлени чыгъарыу кезиулю боллукъду.

Андан сора да, жууукъ заманда школлагъа 5-11 класслагъа деп бюгюнлюкге дери хайырланып тургъан редакцияда ана тилледен бла этнокультуралы билим бериу предметледен 35 минг жангы китап берилликди, окъуучуланы къолларында жюрютюлген эскиргенлени алышырча.

5-9 эм 10-11 класслагъа ана тилледен бла адабиятдан эм этнокультуралы ызлада предметледен жангы тюрлю дерсликлени проектлерин хазырлау да ахырына жете турады, окъутуу-методика комплектле РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуна федерал реестрге къошулурча экинчи жылда апрельде жиберилликдиле, андан сора ала школлагъа ётдюрюллюкдюле.

«Ана тилледен эм этнокультура ызлада предметледен дерсликлени планнга кёре жангыртылыныулары барады. Юч жылгъа белгиленнген программаны чеклеринде жангы окъутуу-методика материалланы хазырлау, тюрлениуле, ол санда ол ызлагъа кёре билим бериу программаланы тинтиу жаны бла уллу къурау иш бардырылады», - деп белгилегенди жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Анзор Езаов.

Жангы окъуу-методика литератураны хазырлауну къурау-техника эм илму-методика жаны бла ишлерине КъМР-ни Минпросвещениясыны Устазланы профессионал усталыкъларын ёсдюрюп тургъан арасы эс бёледи.

Поделиться: