Полицияны харкюнлюк ишинден

Законлу излеми беш жылны ичинде толтурулмагъанды

Май районну прокуратурасына жаш адам жашау журт эркинликлери бузулгъанларыны юсюнден тарыкъгъанды.

Тинтиуледен ачыкъланнганыча, ол ёксюздю эмда Май районну администрациясыны таматасыны 2014 жылда 5 майда чыгъарылгъан бегими бла жашау журтла бла жалчытылыныргъа тийишли ёксюз эм къарар адамлары болмагъанланы тизмесине кийирилгенди. Эсепге салыугъа жууаплы органла белгили этген шартлагъа кёре уа, андан бери озгъан кезиуде анга фатар берилмегенди.

Май районну прокурору Нальчикни шахар сюдюне КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствогъа жаш адамны эркинликлерин сакълар мурат бла дау бергенди.

Къадарын наркотикле бузгъандыла

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясы Чегем районну инсанына РФ-ни Уголовный кодексини 105-чи статьясыны 1-чи кесегине бузукълукъ
этгенине ишекликде (мурдарлыкъ) терслеу материалла жарашдыргъандыла.

Ачыкъланнганыча, быйыл 6 мартда эр кишини бла жашыны араларында  ол  наркотикле ичгени ючюн даулаш башланнганды. Ушакъны кезиуюнде тамата жашына уучу ушкокдан атдыргъанды, ол алгъан жараладан алайда ёлгенди.

Ишекли этген аманлыгъына женгдиргенди. Тинтиуле андан ары барадыла.

Жууапха тартыллыгъын ангылап, къачып къутулургъа умут этгенди

Тыш къыраллыгъа Урван районда этген аманлыгъы ючюн уголовный иш ачылгъанды. Ол билип башханы саулугъуна ауур заран салгъанына ишеклик барды.

Быйыл 9 мартда эрттенликде 3 сагъат 30 минутда полицияны Урван районда бёлюмюне Нарткъалада аманлыкъ этилгени билдирилгенди. Алайгъа   оператив-следствие къауумну келечилери жетгенлеринде, юйледен бирини къатында боюнунда бичакъ жарасы бла жаш адамны тапхандыла. Аны саулукъ сакълау учреждениягъа жетдиргендиле. Ол башы алгъын да сюдлюк болгъан 27- жыллыкъ нальчикчи болгъаны тохташдырылгъанды.

Кюнню ичинде толтурулгъан излеу жумушланы кезиуюнде районну полициячылары, КъМР-де МВД-ны уголовный розыск бёлюмюнде эмда УФСБ-да коллегалары бла бирге бу аманлыкъны этгенине ишеклини тапхандыла. Ол алгъын да сюдню оноуу бла жууапха тартылгъан жууукъ тыш къыралладан бирини 45-жыллыкъ инсаныды.   Ол полициячылагъа ангылатханыча, жаш адам бла бирге аракъы иче болгъандыла, аны бичакъ бла да эсирип ургъанды. Жууапха тартыллыгъын ангылап, аманлыкъ этилген жерден Прохладныйге къачханды.

Тыш къыраллыгъа РФ-ни Уголовный кодексини 111-чи статьясыны 2-чи кесегине кёре терслеу материалла жарашдырылгъандыла.

Излеуде болгъан тутулгъанды

Быйыл 11 мартда оператив-тинтиу жумушланы кезиуюнде РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясыны 2-чи номерли бёлюмюню уголовный розыскыны къуллукъчулары 52-жыллыкъ эр кишини тутхандыла. Алгъын да башы сюдлюк болгъан инсан РФ-ни Уголовный кодексини 228-чи эм 222-чи статьяларына бузукълукъ этгенине ишекликде излеуде болгъанды. Башхача айтханда законлагъа бузукълукъла этип наркотиклени хазырлагъаны, асырагъаны, жюрютгени  эмда сауутланы сатып алгъаны, сатханы, асырагъаны, биргесине жюрютгени ючюн терсленеди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: