Орамла жарытыладыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда эллени ичлери бла баргъан автомобиль жолланы  жыйырма беш километр чакълы бирине чыракълары бла чыпынла орнатыллыкъдыла. Ол былтырдан юч кереге кёпдю, дегенди республиканы Жол мюлк управлениясыны таматасы Рафаэль Акопян.

Ол айтханнга кёре, республикада бу жаны бла белгиленнген ишлени жаланда жыйырма проценти тамамланнганды. Сёз ючюн, былтыр 7,5 километрде орнатылгъандыла чыракъла. Саулай проектге 78,5 миллион сом къоратыллыкъды. Быйыл Нартан, Герменчик, Кенже, Шалушка, Октябрьское элледе бла Чегем шахарда мадар этилликди. Экинчи жыл а энтта да 31 километр жарытыллыкъды.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: