Школчуланы проектге къатышыргъа чакъыргъандыла

Гуманитар тинтиулени институтунда Россей илмуну кюнюн белгилеуню чеклеринде илмуда жетишимлени «Вернисаж науки» деген кёрмючю ётгенди. РАН-ны КъМР-де Илму арасыны медиацентрини таматасы Фатима Магомедова билдиргеннге кёре, ары   кёп жаш адам келген эди. Ол санда «Альтаир» жаш тёлю клубну келечилери, Нальчикни 5 номерли эм Лячинкъая элни 2 номерли школларыны окъуучулары да.

Къонакъбайлагъа алагъа жарыкъ тюбегендиле эм институтну ишини юсюнден хапарлагъандыла. Сёз ючюн тарых илмуланы доктору Алексей Абазов гуманитар илмула бла кюрешиуню магъаналыгъыны юсюнден билдириу этгенди. Бу илму араны тарыхыны юсюнден да жашлагъа бла къызлагъа алим Людмила Хавжокова хапар айтхандан сора, жыйылгъанла документли фильмге къарагъандыла.

Окъуучуланы алимле «Академический класс КБНЦ  РАН» деген проектге тири къатышыргъа чакъыргъандыла эм кеслерини китапларын саугъалагъандыла.

 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: