Къаллай федерал законла кючлерине киргендиле

Октябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ол санда сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъ бериу, пенсияланы «Мир» банк картагъа ётдюрюу, ОСАГО келишимни женгиллетиу жаны бла да.

Страховой тёлеуле

Банклада сакъланнган ахчаларын тас этгенлеге  страховой тёлеуле кёбейтилгендиле. РФ-ни Къырал Думасыны башчысы Вячеслав Володин, законну юсюнден айта, бюгюнлюкде жаланда 1,4 миллион сомну къайтарыргъа онг болгъанын эсгертгенди. Алай бирде уа инсан банкда сакълагъан ахча андан кёпдю: фатарын, юйюн сатса, саулугъуна, жашаууна салыннган заран ючюн тёлеуле этилселе,  башха кезиуледе.

Банкны лицензиясы тохтатылса, адам кесини ахчасын тас этерге боллукъду. Аны себепли законну авторлары страховой тёлеулени 10 миллионнга дери кёбейтирге кереклисин белгилегендиле. «Алай бла инсанланы эркинликлери сакъланыллыкъды, ала ахчаларын тас этерибиз деп къоркъурукъ тюйюлдюле, банкла уа экономиканы айнытыугъа къошакъ онгла аллыкъдыла»,-дегенди парламентарий.

Социал тёлеуле

1 октябрьден башлап  пенсияла, социал тёлеуле жаланда «Мир» картагъа ётдюрюллюкдюле.   «Сабийлери болгъан инсанлагъа  къырал пособияланы юслеринден» федерал законнга тийишлиликде тохташдырылгъан тёлеуле да энди жаланда бу банк картагъа салынырыкъдыла. Ол санда  сабий туугъанда, анга ана къарагъанда берилген пособияла, ишсизлеге тёлеуле да. 3 жылдан 7 жылгъа дери сабийлеге хар айдан берилген ахчаны да ата-анала «Мир» картагъа аллыкъдыла.

- Алай бла адамланы ахчалары сакъланырыкъларына къырал гарантияла береди. «Мир» миллет системады, Visa неда  MasterCard системаланы аллай онглары жокъду,-дегенди Вячеслав Володин.

Маркировка

Энди духла, фотоаппаратла, фотовспышкала энчи маркала бла белгиленирикдиле. Аппаратура  1 октябрьге дери сатып алыннган, алай андан кеч келтирилген кезиуде уа маркала 31 октябрьге дери салыныргъа керекдиле.

Сабийлери болгъан юйюрлеге тёлеуле

Быйыл 1 апрельден 1 октябрьге дери хар айдан да юч жылгъа дери сабийлеге къырал болушлукъ этилгенди –  юйюрню къолайлыгъы жашау этерге  жетерик ахчаны эки ёлчеминден аз болса.   Бу тёлеуле андан ары да этилликдиле.

- Къырал сабийле ёсдюрген юйюрлеге болушлукъну баш борчларындан бирине санайды,-деп чертгенди Вячеслав Володин.

Бу кюнледе белгили болгъаныча уа, ата-аналагъа бу социал тёлеуню алыр ючюн жангыдан заявление жазар кереклиси боллукъ тюйюлдю. Аны болжалы келир жыл 1 мартха дери созулгъанды.

Жандаруулукъ иш

Жандауурлукъ жумушлагъа энчи ящиклени орнатыуну эм аланы хайырланыуну низамы да   закон бла тохташдырылады. Энди коммерциялы болмагъан организация аны юсюнде кесини атын, адресин, сайтын басмаларгъа, ахча не мурат бла жыйылгъанын ангылатып жазаргъа  керекди.  Дагъыда НКО жыйылгъан ахча къайры къоратылгъанын ачыкъ этерге борчлуду.

Микрофинанс организацияла

Россейни банкы микрофинанс организация жорукъланы толтурмаса,   тинтиуле бардырыргъа чырмаула этсе, иш тохтатыргъа  боллукъду. МФО аны юсюнден билдириуню адамланы жумушларын толтургъан жерледе инсанла кёрюрча жерледе орнатыргъа керекди.  Закон кючюне 12 октябрьде киргенди.

Андан сора да, ломбардланы ишлери да контрольгъа алынады. Къырал тизмеге кирмегенле бу жаны бла жумушланы толтурургъа эркин тюйюлдюле. Аны бла бирге ломбард тёлеген ахча ёлчеми залогга салыннган затны багъасындан кёп болмазгъа тийишлиди. 300 минг сомдан багъалы товар а ачыкъ халда сатылыргъа керекди.

Дактилоскопия, ОСАГО, лотереяла

РФ-ни инсанлыгъын алгъан тыш къыраллыла энди  борчлу халда дактилоскопиядан ётерикдиле.  18 жыллары толгъан сабийлери Россейни инсанлары болсала уа, тыш къыраллылагъа инсанлыкъ женгиллетилген халда берилликди.

ОСАГО келишимни электрон халда толтурургъа онг барды. Аны финанс организацияла тамамлагъан жумушланы тенглешдирген платформада жарашдырыргъа боллукъду. Финанс платформаланы къырал эсебин Россейни Банкы бардырады.

19 октябрьде кючюне кирген законнга тийишлиликде уа, лотереяла бардырыуну низамы къатыланады. Аланы  экономика аманлыкъла ючюн сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанлагъа къураяллыкъ тюйюлдюле. Андан сора да, лотереяны бардыргъанла надзор органлагъа организацияны  учредительлерини, иелерини юслеринден шартланы берирге борчлудула.  Аланы арасында оффшор жерледе эсепде тургъанла  болмазгъа керекдиле.

30 октябрьден сора уа кафеледе, ресторанлада кальян тартыргъа, никотини болгъан затланы ичерге   жарарыкъ тюйюлдю.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: