Газны урларгъа тюзелгенле жууапха тартыладыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери былтыр бардыргъан рейдлени кезиуюнде, газ ызлагъа эркинликсиз къошулгъан 412 шарт ачыкълагъандыла. Ол санда 54-сю къайтарылып этилген бузукълукъладыла, деп айтылады компанияны интернет-сайтында.

Бу ишлени юсю бла материалла жарашдырылып, правону къоруулаучу органлагъа жиберилгендиле. Бузукълукъланы эм кёбюсю уа Прохладна районда ачыкъланнгандыла.

Организацияда айтханларына кёре, законсузлукъну жолуна чыкъгъанла газ ызлагъа нени болса да жалгъаргъа кюрешедиле: суу шлангланы, пластмасс неда полипропилен быргъыланы. Ала бары да басымгъа чыдарыкъ затла тюйюлдюле, аны себепли газны терк окъуна жиберип башларыкъдыла. «Ол а, ахырында, уллу хатагъа келтирлиги баямды. Ма ол себепден рейдлени дайым бардырып турургъа тюшеди», - дегенди компанияны тамата инженерини орунбасары, производство-техника бёлюмню башчысы Михаил Ерохин.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: