Сабийле саулукълу, ариу къылыкълы болуп ёсерча

Нальчик шахарда «Успех» билим бериу арада  наркотиклеге къажау  «Сабийлерибизни саулукъларын эмда къоркъуусузлукъларын къоруулау» деген республикалы акцияны чеклеринде экстремизм бла наркомания, ичгичилик, тютюнле адамгъа къаллай уллу хата келтиргенлерини юсюнден лекцияла окъулгъандыла.  Бу ишге КъМР-де МВД-ны, Саулукъ сакълау, Жарыкъландырыу , илму эмда жаш тёлюню ишлери  жаны бла министерстволаны, шахар администрацияны, православный килисаны келечилери къатышхандыла. Акциягъа КъМР-де МВД-да Жамауат советни секретары Ирэна Шкежева да къошулгъанды.

Тюбешиу  экстремизмге бла терроризмге къажау кюрешге аталгъан документли фильмге къараудан башланнганды. Ызы бла тамата классланы окъуучуларыны, ата-аналаны бла устазланы алларында КъМР-де МВД-ны наркотиклеге контроль этиу жаны бла управлениясыны къуллукъчусу полицияны подполковниги Ирина Давыдова сёлешгенди.  Ол наркотиклени законсуз сатыу-алыу  бла байламлы аманлыкъланы ачыкълау жаны бла иш къалай бардырылгъаныны, аны ючюн законодательствогъа кёре адам не жууапха тартылгъаныны юсюнден билдиргенди. Социал сетьле акъылбалыкъ болмагъанлагъа уллу хата салгъанларына энчи эс бургъанды.

- Аманлыкъчыла кеслерини осал ишлерине сабийлени тартыргъа кюрешедиле. Биз анга къажау сюелир ючюн къолубуздан келгенни аямайбыз. Сиз да бек сакъ болугъуз, кесигизни алдатмагъыз, терилтмегиз. Андан эсе битеу акъылыгъызны спорт, илму, чыгъармачылыкъ бла кюрешиуге буругъуз,-деп насийхат этгенди ол.

Тюбешиуде Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны билим бериу департаментини баш специалисти Теммоланы Фаризат, Россейни МВД-сыны Нальчикде Управлениясыны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла бёлюмюню таматасы Османланы Мухарбий, шахар администрацияны физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясыны баш специалисти  Бачиланы Расул, диакон Георгий  бла нарколог врач Татьяна Нагорная сёлешгендиле эмда жашланы бла къызланы саулукълу жашау бардырыргъа, жамауатха жараулу адамла болургъа чакъыргъандыла.

«Сабийлерибизни саулукъларын эмда къоркъуусузлукъларын къоруулау» деген республикалы акция КъМР-де МВД-ны наркотиклеге къажау управлениясыны башламчылыгъы бла бардырылады. Ол быйыл 1 февральдан башлап 15 майгъа дери эмда 1 сентябрьден 15 декабрьге дери Къабарты-Малкъарны битеу жеринде  ётерикди.

КъМР-де МВД-ны пресс-службасы.
Поделиться: