ДИРЕКТОР

«Газпром газораспределение Нальчик» ачыкъ акционер обществону «Черекгаз» филиалы Къашхатауну баш жанында орналыпды. Аны тёгерегиндеги тазалыкъ, тизгинлик узакъдан окъуна эсленедиле. Арбазына кирсенг а - кёп тюрлю гюлле, юлкюле, ариу терекчикле. Дагъыда тёгерек ташланы юслеринде къуш сурат, фонтан, аны  къатында  «акъ къанкъазла», олтуруп солурча шинтикле - къысхасы, хар зат да мында уруннганлагъа, келген къонакълагъа да  хычыуун, тап болурча  этилгенди.

Филиалны директору Шунгарланы Хатчауну жашы Хасанны кабинетинде  да мюйюшде ариу орунда гюлле турадыла. Мени соруулу къарамыма ол былай жууаплайды: «Мен хар жерде да айбатлыкъ болса сюеме. Бери кёп тюрлю соруулары, сурамлары бла да адамла келедиле, ала, къабакъ эшикледен киргенлей, тапсызлыкъны кёрселе, бизге айып этмей къоярыкъ тюйюлдюле. Алай, андан сора да, бу не тукъум къуллукъчуду, тёгерек-башны хансха  басдырып тургъан деп кёлю да чыгъар, ышаныуу да къалмаз».

Жашауубузну аслам заманын ишде ётдюребиз, аны себепли хар зат да ахшы болсун деп, директор къолунда ишлеген жаш адамланы жыйып, хар бирине экишер, ючюшер алма терекчик салыргъа буюргъанды. «Ма бу аз жерчикде эллиден аслам битим ёседи.  Ала быйыл чакъгъан да этгендиле, жашла алагъа  кёз-къулакъ болгъанлай турадыла. Тиширыулагъа уа гюлле салдыргъанма. Къар эрип кетгенден башлап жангыдан жаугъунчу арбазыбыз ариу болуп турады, тёгерекни айбат этгенлей, жюрекни да къууандыргъанлай», - дейди тамата.

Шунгарланы Хасанны урунуу китабында жаланда бир жазыу барды - «Черекгаз». Бабугентчи жаш, школну бошап, мында алты ай ишлегенди,  аскер борчун  толтуруп къайтхандан сора 1979 жылны 1-чи январында дагъыда  бери  келеди. Урунуп  тургъанлай Дондагъы Ростов шахарда  инженер-къурулуш институтну  газ бла жалчытыу жаны бла  факультетин жетишимли бошайды.

Кюнден-кюннге, жылдан-жылгъа  усталыгъын ёсдюре, сынау жыйышдыра, инженерден директорну къуллугъуна дери ёседи. Бюгюнлюкде аны къолунда  сексен беш адам ишлейди. Ала эллилени юйлеринде кёк отлукъ тохтаусуз жанар ючюн къолларындан келгенни аямайдыла.  

Тау этекледе ишлеген ёзенден эсе иги да къыйын болгъаны баямды. Аллай жерледе газ ызла  къая ыранла бла, къутуруп баргъан череклени, тарланы башлары, агъачланы ичлери бла тартыладыла. Башындан ташла  терк-терк тюшюп, терекле да аууп, быргъыланы бюгедиле, юзедиле, тау суула да уллу халеклик саладыла. Ма аллай заманлада газчыла, кечеди, кюндю, сууукъду, жылыды деп къарамай, жетедиле да, бузулгъанны не къадар терк тюзетирге кюрешедиле. «Телефонларыбызны жаныбыздан бир такъыйкъагъа да кетермейбиз. Кече жукъласакъ да, жастыкъ тюбюнде тутабыз», - дейди Хасан Хатчауович.   

Быргъыланы юзюлген жерлерин жалгъаргъа кече белинде аз тюшмегенди. Эллиле уа, асламысында аны билген да этмей,эрттенликде туруп, печьлерин жандырып, чайларын бир тюрлю къайгъысыз къайнатадыла. Ремонтчула 375 километрге созулгъан ызны къайда не заты болгъанын кече белинде  уятсанг да, айтып берликдиле, деп ёхтемленеди директор.

-Дагъыда тынчайып къалмайбыз, ишибизни бютюн игилендириуню амалларын излейбиз. Быйыл ол бютюн тап къуралгъанды. Хар не жумушну да кесини энчи службасы барды. Сёз ючюн, жер тюбю бла баргъан ызлагъа бир къауум адам жууаплыды, счётчиклеге къараучула да башхаладыла.

Аварияла-диспетчер службабыз да кече-кюн демей ишлейди. Тёрт адам онекишер сагъатны мында туруп, бери сёлешип, анда-мында сизни болушлугъугъуз керекди деп билдирселе, бригада алайгъа мычымай жетеди. Битеу алып айтханда уа, мында уруннганланы ишчи сагъатларына чек жокъду, керекди деген билдириу келгенлей, барыбыз да хазыр болуп къалабыз, - дейди Шунгар улу.

Газ бла хайырланнганланы къоркъуусузлукъларына къайгъырыу  да кючленнгенди. Артыкъда  беш-алты адам ууланнгандан сора. «Энди юйлеге терк-терк барып, оборудованиялары не халда болгъанларын тинтирге борч салгъанбыз. Аны алгъын да этгенбиз, алай анда-санда. Бир-бирлеге газны кесип кетерге да тюшеди. «Ахчасын заманында  тёлегенме да, нек этесиз алай»,-деп, тырман этгенле бардыла. Биз аланы жашаулары ючюн къайгъыргъаныбызны ангыламагъанларына сейир окъуна этесе», - дейди тамата.

Кёпле котёлну ванна болгъан жерге орнатадыла,  хауа жюрюрча бир тюрлю амал этмей. Жаннган  газ а,  чыгъар жер тапмаса, отоуда жыйылып турады, алай бла жуууна  тургъан адам кеси да билмей ууланып къалады. «Ма аны ючюн айланабыз юй сайын, ма аны себепли арымай-талмай айтабыз кесигизни жашауугъузгъа къоркъуу салмагъыз деп. Аны ангыламагъанла биз газны кесип кетсек, аны кеслери алларына жалгъап къоядыла»,-деп жарсыйды Шунгар улу.

Черекни газчылары республиканы башха районларына барып, болушлукълары керек болса, анга да табыладыла. Бир кезиуде Булунгуда жашагъанла отсуз эки ыйыкъны къыйналып тургъандыла. Аны билгенден сора Хасан, жашланы, тийишли техниканы да алып, ары жетеди.

Ала, эки сагъат бла жарымны ичинде къыстау ишлеп, билген амалларын да аямай, булунгучулагъа газ барырча этген  эдиле. Аны бла бирге уа элни бир-бир жерлеринде суу болмай, тиширыула аны черекден челекле бла ташыгъанларын кёрюп, ары суу быргъыла да тартыргъа болушхандыла.  

Бюгюнлюкде Черек районну эллеринде жашагъанла газ бла чырмалмайдыла. Аны алайлыгъы уа «Черекгазда» ишлегенлени борчларына уллу жууаплылыкъ бла къарагъанларыны, аны бет жарыкълы толтургъанларыны хайырынданды. Бек алгъа уа таматаны  жумушун къурай билгенинден.

-Хасан Хатчауович тынгысыз жюрекли адамды. Уруннган болумларыбызны къой, юйде халыбызгъа окъуна къайгъырады. Хар бирибизни не жарсыуубуз, къаллай къууанчыбыз болгъанын биледи, болушлукъ керек болса, къолундан келгенни аямайды. Бизни къой, районда, элде да жарсыулары бла анга кёпле келедиле. Кеси да бир заманда менсинмейди, къолуна кюрек алып, къаллай жумушха да сюелир, - дейдиле аны ишчилери мени бла ушакъда.

Анга уа кесим да шагъат болама. Жапма тюбюнде эки жаш тракторгъа ремонт эте тура эдиле. Хасан, аланы къатларына барып, не этгенлерине къарайды, не керек болгъанларын да сорады. Башха жапмала да тюрлю-тюрлю техника  керек заманда тебиреп къалыргъа къалай  хазыр болгъанларына къарайды, ала ючюн жууаплы болгъан Уяналаны Омар эмда Аслан Нагоев бла сёлешеди.

Юйюрюне да ол ма алай сакъды. Эки жашы, жаныча кёрген тёрт туудугъу да бардыла. Бир уланы Урванны жол-ремонт службасында директорду, экинчиси РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясында къуллукъ этеди.  Бек уллу насыпха уа Хасан анасыны бла атасыны сау-эсен тургъанларын санайды. Ол аланы  жокъламай арада кюн озмайды.

Любовь Адилова.
Поделиться: