Ток ючюн тёлерге ашыкъмагъанланы къабакъ эшиклери къагъыллыкъды

 

     Бу кюнледе «Каббалкэнергону» Май эмда Прохладна районлада бёлюмлеринде ишлегенле сюд приставланы келечилери бла бирге ток ючюн борчла этип тургъанланы жокълагъандыла.
   Ишни бу чекге жетдирмез ючюн, хайырланылгъан токну багъасын заманында тёлерге кереклиси баямды. Аны юсюнден   энергетикле да дайым айтханлай турадыла. Алай дагъыда законну сансыз этгенле уа терк-терк чыгъадыла. Бирлери уллу кёллюлюкден, башхалары уа иш этип. 
   Къалай-алай болса да, закон хар кимге да бирди, аны унутуп къойгъанлагъа уа, ма бу жолча, энергетиклеге бла сюд приставлагъа тюберге тюшеди. Алай бла бу рейдде Май районда 50 минг сом жыйылгъанды, бирлени мюлклерине уа арест салыннганды.
   Прохладна районда уа Алтуд бла Къарагъач элледе 73 минг сом тёленнгенди. Алада борчланы битеулю ёлчеми уа 586 минг сом болады. Ючеуленни мюлклерине арест салыннганды. Ала он кюнню ичинде борчларын жабаргъа керекдиле. Энтта да сегизеулен а, ишни анга жетдирмей, тёлеулерин жеринде окъуна берирге ашыкъгъандыла. Башхалары да бир ыйыкъны ичинде борчларын толусунлай кетерирге сёз бергендиле.
   Рейдни кезиуюнде онтёрт юйде иелери табылмагъан эди да, алагъа къабакъларына сюд приставланы службасына мычымай жетерча деп повесткала салып кетгендиле.
Компанияда айтханларына кёре, быллай жумушла мындан арысында да бардырылгъанлай турлукъдула.
 

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: