Бай тирлик къууандырады

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде мирзеуню 35 минг гектарда уруп бошагъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 20 процентге кёпдю. Тирликни кёплюгюню юсюнден айтханда, ол, буруннгу жылдача, бир гектардан 32 центнер чыгъады.

Бусагъатда къышлыкъ будай 18,3 минг гектарда урулгъанды, ол сагъынылгъан сабанлыкъланы 37 процентиди. Арендаторла мирзеуню бир гектардан 36 центнер аладыла. Къышлыкъ арпада быйыл 11,5 минг гектарда салыннганды. Бу кюнледе аны 9 минг гектарын уруп бошагъандыла. Ол бир гектардан 28 центнер береди.

Аны бла бирге мирзеучюлюк жаны бла бюгюнлюкде ал тизмеде Лескен район барады. Мында орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 42 центнер орулады.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: