Энтта да экзаменлени, тюрлениулени юслеринден да айтхандыла

   Кёп болмай Нальчикни  администрациясыны Билим бериу департаментинде ата-анала бла тюбешиу болгъанды. Сёз анда ЕГЭ-ни юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа департаментни таматасы Эдуард Бароков,  КъМКъУ-ну вузгъа хазырлау эм усталыкъ сайларгъа себеплик этиу управлениясыны таматасы Аксана Карашева, гитче школ академияны таматасы Артур Насипов эмда Социал-гуманитар институтну башчысы Муслим Тамазов къатышхандыла.
   Эдуард Бароков  онбиринчи класслада окъугъанла   ЕГЭ-ни берирча  къаллай сынауланы ётерге кереклерин билдиргенди. Бирси жылладача, аттестатны алыр ючюн профильли неда мурдор халда  орус тилни бла математиканы берирге тюшерикди. Биринчи жол бералмагъанла башха кюнде хазырланып келирге  боллукъдула. «Дагъыда быйыл бир талай тюрлениу да сингдирилгенди. Майдалгъа тийишли орус тилден бла  математикадан 70 баллдан аз алмазгъа керекди», - дегенди Эдуард Ахмедович.
   Школчула къошакъ предметледен къайсыларын берликлери бла биринчи февральгъа тохташыргъа керекдиле. Кеслери сайлагъан вузлагъа кирир ючюн не къадар кёп предмет берилсе, ол къадар игиди.
   Къабарты-Малкъар къырал университетни  юсюнден а  тюбешиуге келген ата-аналагъа Аксана Карашева айтханды:
   - Биз иги баллары болгъан абитуриентлени сакълайбыз. Быйыл хар предметден жюз балл алгъанлагъа жюз мингишер сом берилликди. 210 эм андан аслам баллары болгъанлагъа уа уллу стипендия тёленирикди, ала окъууну бошасала, иш бла жалчытылырча келишим да этилликди. Сора дагъыда 180 баллдан аз алмагъанлагъа, ала очный халда контракт бла окъууну сайласала, аны жаланда тёртден бирин тёлерикдиле. Бусагъатда жетишимли окъуй тургъанланы да бонус программа сакълайды, - деп къошханды Аксана Георгиевна.
   Андан сора да, ол ата-аналаны февральда ётерик «ачыкъ эшиклени» кюнюне чакъыргъанды. Окъуучулагъа уа вуз къурагъан олимпиадалагъа тири къатышыргъа кереклисин, артда университетге киргенде ала ючюн къошакъ балла берилликлерин ангылатханды.
   - КъМКъУ классикалы университетди. Бизде тогъуз  институт бла бир факультет ишлейди. Аланы барысына да ЕГЭ-ни берип киредиле. Сабийигизге  усталыкъ  сайлардан алгъа, бюгюнлюкде ишчи рынокда  кёбюрек къайсына  сурам болгъанын билсегиз игиди. Сёз ючюн, бусагъатда  ала быладыла:  саулукъ сакълау, инженер, техника илмула, билим бериу эм педагогика, - дегендиле экспертле. 
   Муслим Тамазов а  ата-аналагъа  вузну иги сагъыш этип сайларгъа керекди, дегенди. Жарсыугъа республиканы тышында окъугъан  жерлешлерибизден бир къаууму  ызларына  къайтыргъа артыкъ излемейдиле.  Ол себепден бу жаны бла тюз оюм этилсе  ахшыды, - деп къошханды ол.  
   Презентация бошалгъандан сора экспертле  ата-аналаны  сорууларына  жууапла бергендиле.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: