Майскийде тазалаучу объектле къурауну къолгъа алгъандыла

Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко Майский шахарда канализация системада тазалаучу объектле ишлерик подряд организацияны келечилери бла тюбешгенди. Муниципалитетни пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, проект «КъМР-ни тынгылы къурулуш Управлениясы» ГКУ-ну заказы бла, кеси да «Эл тийрелени тынгылы айнытыу» деген къырал программаны чеклеринде бардырыллыкъды.

Районну администрациясында айтханларыча, бу программаны хайырын муниципалитет 2019 жылда да кёргенди. Ол кезиуде I-V класс къоркъуулугъа саналгъан къалгъан-къулгъанла тёгюлген жер участка тап халгъа келтирилген эди. Тазалаучу объектле ишленселе, районда экология болум андан да игирек болуруна ышанадыла анда.

Подрядчикле Татьяна Саенко бла бирге иш бардырыллыкъ участкагъа къарагъандыла, аны бу айны ахырына дери окъуна мадар этип башларгъа оноулашхандыла.

Омарланы Мурат.
Поделиться: