Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» проектни бардыргъан,     «Волонтёры-медики» битеуроссей  къымылдауну  бёлюмюню таматасы,  волонтёр  штабны башчысы   Залина Кушхова жаш коллегаларына мастер-класс бардыргъанды эмда берген сорууларына жууаплагъанды.   

- Карантинни кезиуюнде  юйлеринде тургъан  таматалагъа эм сакъатлагъа продуктла, товарла ол санда дарманла да керекдиле. Ол себепден алагъа  бюгюнлюкде  ОНФ-ни,   «Волонтёры-медики» эм  «Волонтёры Конституции»  жамауат организацияланы санындан  волонтёрланы къаууму къуралгъанды.  Анга  жаланда   онсегиз жыллары болгъанла киредиле.  Ол себепден кёплени  алмай да къойгъанбыз.  Бир тюрлю себеплик излеген адам   штабха бу   «къызыу ызгъа» сёлешип билдирирге боллукъду  8-800-200-34-11, -дейди Залина Кушхова. 

Ол айтханнга кёре, бюгюнлюкде  юч  волонтёр къауум барды – штабда ишлеген,  тюзюнлей эфирде жууап берген, тышына чыкъгъан эм  продуктла бла дарманланы иелерине   тапдыргъан. 
Эсге сала айтсакъ,   ОНФ-ни келечилери  бир тюрлю сылтау бла къарар  адамлары болмай къалгъан абаданланы, ол санда Уллу Ата журт урушну ветеранларыны эм сакъатланы юсюнден   бу телефон номерлеге сёлешип билдирирлерин тилейдиле: 8(8662) 77-21-67, 77-69-45, 77-54-30. 

 

Магометланы Сулейман хазырлагъанды.
Поделиться: