«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды. Ол от тюшюуге къажау службагъа 1985 жылда келгенди.  33 жылны ичинде от ёчюлтюучюню  усталыгъына   кертичи болуп,   аны сайлагъанына бир кере да сокъуранмагъанды.  Бу къуллукъда уа анга профессионал сынауун, жигитлигин кёргюзтюрге   кёп кере тюшгенди.

Бир жол анга Огъары Малкъардан  бауну  ёчюлтюрге тюшгенди. Ол кезиуде бу бийик тау элни кесини къутхарыу бёлюмю болмагъанды. Алайгъа жетгенлеринде уа, тёгерекни-башны тютюн басып, от алып, мекямны къатына барыр онг окъуна жокъ эди. Аны ичинден къысылып тургъан малланы къутхаралмагъандыла. Алай Анатолий,  ишчи нёгерлери бла бирге, от юйге да жетип, андан да уллу палах салмазча къолдан келгенни этген эдиле.

Бабугент элде паркет жарашдыргъан цехге от тюшеди. Кесигиз да ангылайсыз, отун къалай терк къабыннганын, тютюн этгенин. Холамхан улу нёгерлери бла бирге алайгъа жетип, цехни ичинден адамланы къоркъуусуз жерге чыгъаргъандыла. Дагъыда от хазыр продукция сакъланнган жерге жетмезча мадарла этип, кёп ырысхыны сакълагъан эдиле.     

Анатолий сайлагъан усталыгъын бек сюйгенин, аны бла ёхтемленнгенин айтады. Ишчи нёгерлери бла бирге адамлагъа болушалгъанын уллу насыпха санайды.   

- Бек къыйын не зат эди деп сорсагъыз, терк окъуна жолгъа чыгъаргъа  хазыр болуп турургъа кереклиси,-дейди ол бизге. – От тюшгенини неда башха къыйынлыкъны юсюнден билдириу кюнню заманына, табийгъатны болумуна да къарамай келирге боллукъду.  Аны ючюн а биз бир заманда да уллу кёллюлюк этмегенбиз, кесибизни бошламагъанбыз. Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, бир эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз.

Пенсияда эсе да, аны эригир заманы жокъду.  Таулу аппагъа  туудукъларын  эркелете, ала жашауда тюз жолланы сайларларына    кёз-къулакъ болургъа керекди. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: