Багъыуну амалларын излейдиле

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды. Анда 103-жыллыкъ ынна окъуна багъыудан сора тирилгенди. Индияда врачла лопинавирни, ретеновирни, осельтамивирни хлорфенамин бла бирге хайырлана, коронавирусха багъыуда ахшы жетишимлеге жетгендиле. Ала ол дарманланы башхала да хайырланып башларларын сюйгенлерин билдиргендиле. Нидерландыде орналгъан «Эразмус» деген медицина араны специалистлери уа вирусха жарарыкъ антителаланы тапханлары бла махтаннгандыла. Бу мадар аурууну терк тохташдырыугъа бла багъыугъа себеплик этерикди. Юг Кореяда COVID -19 вирусну ачыкълар мурат бла 27 минг тест этилгенди. Ауруу а жаланда 8652 адамда болгъаны тохташдырылгъанды. Ол адамланы юслеринден битеу информация тюзюнлей энчи телефон приложениягъа барады. Алайлбашхаланы ауругъанла къайда болгъанларын билип, ол жерледен узагъыракъда турур амаллары барды.

Россей да бу болум бла байламлы артха къалмазгъа кюрешеди. Алай бла Москвада вирусну тохташдырыу жаны бла 9 лаборатория ишлейдиле. Ала кюннге 10 минг тестни эсеплерин чыгъарадыла.

Белгилисича, аслам адам бу ауруудан Италияда къырылгъанды деп билдиредиле. Ол а не бла байламлыды десегиз, башха къыралла бла тенглешдиргенде, мында къартланы саны иги да аслам болгъаны бла. Вирус а, бек биринчиден, абадан тёлюге къоркъуулуду. Аллай бушуулу хал аны бла тохташдырылгъанды Италияда. Дагъыда Канаданы бла Израильни алимлери да дарман хазырлай тургъанларын эм къысха заманны ичинде аны кенг хайырланыргъа боллугъун билдиргендиле.

Вирусдан сау болгъанла да бюгюнлюкде бардыла. Алай бла  Американы Мэриленд шататында ючеуленни, Нью-Делиден жетеуленни врачла аякълары юслерине этгендиле. Ауругъанны багъып сау этерге ыйыкъ чакълы заман кетеди.

Тюнене Великобританияны алимлери вирусну энтта да бир белгисин ачыкълагъандыла. Ала айтханнга кёре, адам, не температурасы, не жётели болмай тургъанлай окъуна ийислени бла ашны татыуун ангыламай башласа, анга дагъыда аносмия дейдиле, терк окъуна медицина болушлукъ излерге керекди. Ол COVID -19 бир белгисиди.

Бюгюнлюкде саулай дунияда вирус жукъгъанланы саны 340 мингнге жетеди. Россейде ол кёрюмдю 438 адамгъа дери ёсгенди. Информация басмагъа жарашдырылгъан кезиуге Къабарты-Малкъарда вирус тохташдырылгъан экеулен барды. Регионлу Саулукъ сакълау министерствону билдириуюне кёре, 18 адам инфекция госпитальда эм биреулен обсерватордадыла. Дагъыда симптомлары вируснукъуна ушагъанлары себепли, 158 адам

юйлеринден тышына чыкъмайдыла. Дагъыда республикада болум бла байламлы энчи телефон номерле ишлейдиле: 40-15-65, 42-26-78.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: