Быллымчыла прохладначылада къонакъда

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

Алгъаракълада А.С. Пушкин атлы 8-чи номерли орта билим берген школдан шуёхлары чакъырып, Ахматланы А.М. атлы Быллымда мектепни   устазлары бла окъуучулары  директорлары Толбайланы Солтанны башчылыгъында прохладначылагъа къонакъгъа баргъандыла.  Тюбешиуню чегинде сабийле «Халкъ чыгъармачылыкъ», «Аш хазырлауну жашырынлыкълары», «Музыка хапарла» деген чыгъармачылыкъ мастерскойлада бла студиялада болгъандыла.

Къонакъбайла тюрлю-тюрлю хантлары бла дастарханла жайгъандыла. Къуралгъан эришиулеге къатышхан къауумла  алгъыш сёзлерин, ашланы юсюнден айтхандыла, музыкалы номерле кёргюзтгендиле. Быллымчыла да  мастер-класслада хазырлагъан кеслерини аш-азыкъларыны кёрмючлерин жарашдыргъандыла.

«Баллы» ансамбльни келечилери миллет тепсеуледе аякъ бюкгендиле. Къулийланы Къайсынны «Ана тилим» деген назмусун а къонакъла жарыкъ къонакъбайларына жоралап окъугъандыла.  Быллым элни делегациясына Прохладна шахарны  Искусстволарыны сабий школу жылы тюбегенди. Толбайланы Солтан а быллай жаш тёлю байламлыкъланы бизни кёп миллетли  республикада бюгюнлюкде магъаналылыкъларын  энчи чертип сёлешгенди.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: