Ана тилни, маданиятны сакълаугъа къайгъырыулукъ бла

Къабарты-Малкъарда жашагъан халкъланы ана тиллерин,  маданиятларын  айнытыугъа жораланады жыл сайын бардырылгъан  «Ана тилим жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы эришиу. Бу кюнледе  кеслерини ишлерин эм жетишимлерин Элбрус элни мектебини устазлары бла окъуучулары кёргюзтгендиле. Аланы хазырлыкъларына багъа бергенле КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну миллет билим бериу бёлюмюню консультанты Ахайланы Лариса, Малкъар маданиятны Отарланы Керим атлы арасыны таматасы Тюбейланы Светлана,  Мечиланы Кязим атлы фондну башчысы Аппайланы Лариса, Малкъар драма театрны артисткасы Алтууланы Халимат болгъандыла. Элли педагогланы бла школчуланы таукеллендирирге Элбрус районну таматасы Залийханланы Къаншаубий бла аны биринчи орунбасары Улимбашланы Арслан  келгендиле.

Мектепге кирген жерде  малкъарлыланы турмушларын кёргюзтген миллет арбазла къуралгъандыла. Эришиуню чегинде  багъыу кючлери болгъан хансланы юсюнден проект иш туура этилгенди эмда «Мени Къабарты-Малкъарым – шуёхлукъну къаласы» темагъа презентация болгъанды.  «Бизни от жагъабыз ёчюлмесин эмда тамырларыбыз юзюлмесин!»  деген ат бла школ музейде экскурсия бардырылгъанды. Анда озгъан ёмюрледен бери сакъланнган жашау-турмушха керек затла, энчи стендде уа Элбрус элде жашагъан халкъ кёргюзтюлгендиле.

Гуманитар ызда эм башланнган класслада  окъутхан устазланы методика биригиулерини  ишлерини презентациялары да къуралгъандыла.  Арт беш жылда окъуучуланы билимлери ахшы жанына тюрленнгени, айныгъаны, педагогланы эм иги сынамлары  район, республика эришиуледе баямланып, саугъалагъа тийишли болгъанлары белгиленнгенди.  Жюрини келечилери  ингилиз тилден окъутханланы да бир ненча проект ишлери бла шагъырейленнгендиле.

«Тюрлю-тюрлю методикаланы хайырланып ана тилни байыкъландырыу эм айнытыу», «1941-1945 жылла – от жолла», «Мени ата юйюм – мени алтын бешигим» деген темалагъа жораланнган мастер-классла ётгендиле.  Конкурс программаны ахырында  кёчгюнчюлюкге аталгъан «Мени халкъым ёз жеринде жашарыкъды!» деген классдан тышында бардырылгъан тюбешиу болгъанды. Анга, устазладан, окъуучуладан сора да, элни акъсакъаллары къатышхандыла.

Жюрини атындан Ахайланы Лариса сёлешгенди. Ол  жыйылыу бийик даражада озгъанын, жаш адамла малкъар тилни иги билгенлерин, бу ишде педагогланы бла аталаны-аналаны къыйынлары уллу болгъанын белгилегенди.  Мектепни директору Залийханланы Абидат а быллай магъаналы проект ючюн аны къураучуларына ыразылыгъын билдиргенди.

Суратда: эришиуню кезиуюнде.

 

Темирланы Анатолий.
Поделиться: